مترجم سایت

سال تازه وگرفتاریهای کهنه دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ 10:14

سال 1394 هم داردازراه میرسد.مبارک باشد انشاءاله.دعامیکنیم که آرزوهای همه برآورده شود.همه به انجامی خوش که آرزویش رادارندبرسند.

 

همه مردم درتکاپوی عبورازسال کهنه ورسیدن به سال نوهستند.دوست دارند باجشن وشادمانی به سال تازه بپیوندند.شادی حقّ همه مردم است.

مردم روستاهای ماهم دوست دارندشادباشند.آنهاهم دوست دارند دررسم زیبای دید وبازدید سال نو به دیدارعزیزان شون که دردورنزدیک آنها هستندنائل شوند.اما.........اگر........

این اما واگرهاهمیشه گریبان روستاهای ماراگرفته ودوست ندارد مارارها کند.همه دوست دارنددراین آغازین روزهای سال به روستاهایشان بروند.اما......آیا میتوانندباتوجه به شرایط بد وبسیاربد راه ها خودرا به روستابرسانند؟.اگر راه بازباشدمیروند.اگرباران نباشدمیروند.اگربرف نباردمیروند.اگرماشین باشدمی روند.اما ممکن است باران ببارد.ممکن است برف بیاید.ممکن است ماشین نباشد.

راستش این حرفها برای بسیاری ازمردم که باروستاهای ماآشنائی ندارند،خیلی مسخره است .مگربرف یاباران ویا نبودن ماشین میتواند جلو سفر آنهم جلوی سفر عید آنهم سفری که آدم به دیدارعزیزترین عزیزانش میرود رابگیرد؟.

مگرمادرکجای دنیا زندگی میکنیم که مقداراندکی باران یایک ذره برف جلوی سفر مارا میگیرد.درست است ما درروستاهای اشکورهستیم.روستاهائی که بعضیها شعارمیدهند چون مردم مهاجرت میکنند نیازبه خدمات زیربنائی ندارند.

گاهی فکرمیکنم که راستی ما چقدربیکسیم که حتی درروزهای شادهم نباید شادباشیم وهمیشه باید ترس نگرانی ودلهره چیزی راداشته باشیم.بخشی بزرگ ازشهرستان که دارای جمعیت قابل ملاحظه ای هم هست اما از داشتن بدیهی ترین امکان زیست درعصرحاضریعنی جاده نیزبی بهره است.البته اگربه آمارهارجوع شودویابیلان کاری مدنظرباشد دارای جاده است اما درعمل ازداشتن یک راه عبورومرورقابل قبول بی بهره است.

هرسال تازه خودمان را،با امیدبه بهبودوضع روستاهایمان آغازمیکنیم ودرپایان هرسال درمی یابیم که درهمان جای نخست ایستاده ایم وگاه نیز اوضاع زندگی مابدترازسال قبل شده است.

هرگز منکر خدماتی که دررابطه باروستاهای ماانجام شده نیستیم اما این مقدارکافی نیست وبه نسبت بقیه قسمتهای شهرستان ازامکانات وخدمات رسانی بسیارکمتری استفاده کرده ایم.روستاهای ماهرگز بطورجدی دیده نشده اند وهروقت هم اعتراض ویادرخواستی صورت گرفته ،یانادیده گرفته شده ویا اینکه درجواب گفته اند که به علت فقدان جمعیت  همین مقدارهم اضافه است.

هرساله بجای لبخندبه همراه تبریک سال نوباید بابغض فروخورده درگلوبه دیدارسال تازه برویم.این شاید دیگربه عادت بدل شده است.اما مسئولین شهرستان چرا وقعی به خواستهای نه چندان زیادما نمیگذارند.بخدا قسم اگر ازنظرمالی درتوان روستائیان بودبطورحتم اقدام به مرمت وبهینه سازی جاده های این روستاها میکردند.مسئولین هرساله وعده میدهند وهرساله نیز این وعده ها به فراموشی سپرده میشود.نمیتوانیم مدعی باشیم که مسئولین شهرستان ازاوضاع نابه سامان جاده های عبورومرورمابی اطلاع هستند.زیرابه کرات مردم ازطرق مختلف خواسته های خودرابه گوش مسئولین رسانده اند.

اما به گمان من ،نداشتن یک مسئول ازمردم این قسمت ازاشکوردرادارات شهرستان باعث شده است تا این روستاها به آرامی به فراموشی سپرده شود.گرچه دعامیکنم که این گمانم کاملأبیجاباشدومسئولین شهرستان بدون توجه به اینکه اهل کجاهستند،به تمام مناطق شهرستان نگاهی برابرداشته باشند.

بیائیم همه باهم دراین واپسین روزهای سال بادعاجهت بهبودوضع مردم روستاهای ماوهمه روستاهای این مزوبوم وهمه مردم وطن ماوعدم تبعیض درحق همه به پیشوازسال جدیدبرویم.ازخدابخواهیم تاسال تازه رابرای همه سرشارازشادی وسلامتی وموفقیت قراربدهد.

 
 
برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: شادی, سلامتی, سال خوب, آرزو, تبعیض
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

قابل توجه کلّیه دوستان ومسئولین شهرستان رودسرکه علاقه مندبه پیشرفت روستاهای اشکورمیانی به خصوص روستاهای وربن،سورتله،اینی،توسه چالک،بنان،مازوگاه،ایرمحله،ایزین،ریسن،هسیکوه،چمتو،گیلایه،خانسرک،سوخته کش،تلیسین،تلابنک وبرمکوه وروستاهای دیگراین نقطه ازاشکورهستند.

مردم روستاهای یادشده بارهادرمراجعات خودبه ادارات شهرستان رودسر ویادرتقاضاهای کتبی وشفاهی خود،عمده مشکل خودرانداشتن جاده قابل عبور ومروراعلام کرده اند.البته برکسی ازمسئولین پوشیده نیست که روستاهای اشکوردارای کاستی های بسیاری است .

اما اکنون که مجال انجام همه کاستی هانیست بهتر است تا نسبت به ترمیم وساخت جاده برای این منطقه فقیر اقدام صورت گیرد.همه میدانیم که مسئولین شهرستان جهت فقرزدائی از منطقه گامهائی رابرداشته اندودرتلاش برای ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم هستند.

اما همه میدانیم که این تلاش ها بدون وجودزیرساختی ترین امکان زندگی درروستا،یعنی جاده خوب نتیجه خوبی عاید نخواهدکردوگسیل دیگرامکانات به روستاهابامشکل مواجه خواهدشد. مردم روستاهای اشکورسالهااست که انتظاربهینه سازی راه های مواصلاتی خودرامیکشند.

نبودجاده باعث شده است تا عبور ومروربین روستاها وشهرهاباسختیهای بسیاری همراه شود وهمین عامل باعث می شود تابسیاری برای تحصیل فرزندان خودویاکاروزندگی بهترعازم نقاط دیگری شوند.

روستاهای اشکوردارای امکانات بسیاری هستند که درصورت سرمایه گذاری درست میتواندبرای بسیاری از مردم ایجادکارنماید.میدانیم که امروزه داشتن یک شغل پایداردرشهربرای کسانی که استخدام رسمی نیستندبسیارسخت هست.

کسی نمیداند که آیا فردانیزصاحب شغل امروزش هست یاخیر.اماهمه میدانیم که شغل درروستاعلی رغم سختی وسادگی پایدارهست وکسی بیکارنمی ماندودلهره کارفرداراندارد.

دراین یادداشت سعی نموده ام تاپنج مسیرازمسیرهای دسترسی به روستاهای اشکوررامعرفی نمایم.البته باتوجه به اندک بضاعتم سعی کرده ام تا از نگاه دوربین ماهواره ای گوگل تصاویری از مناطق ومسیرهای مختلف دراین یادداشت قراربدهم.

البته سعی کرده ام حتی المقدور ارتفاع مناطق درمسیرجاده رانیز تهیه نمایم.امیدوارم مسئولین شهرستان ودوستانی که دست اندرکارعمران وابادانی منطقه هستند،نگاه دیگری اینبارجدی تر وبرای برانداختن فقر ومحرومیت این روستاها،به این تصاویرهرچندنامرغوب داشته باشند.

میدانیم که خواستن توانستن است.وماهمیشه امیدواریم که مسئولین شهرستان رودسرخواستارپیشرفت وترقی روستاهای ماهستند.

برای آشنائی بیشتربامناطق اشکوربه ادامه مطلب همین نوشته مراجعه بفرمائید.

 

 

 ابتدای مسیرازسمت رحیم آبادبه روستاهای اشکور

 

مسیر قزوین-وربن - سورچان

 

مسیر

طول مسیر

واحد

وضعیت مسیر

ارتفاع  ازدریا

توضیح

1

قزوین-اسماعیل آباد

4000

متر

آسفالته

1348

 

2

اسماعیل آباد-الولک

11000

متر

آسفالته

1483

 

3

الولک-کومسار

21000

متر

آسفالته

1795

 

4

کومسار-دستگرد

10000

متر

آسفالته

2193

 

5

دستگرد-لات

10000

متر

آسفالته

1302

 

6

لات-سردرود

2000

متر

خاکی خوب

771

 

7

سردرود-نودی

10000

متر

خاکی خوب

782

 

8

نودی-گردنه لیالوز

10000

متر

خاکی

1607

 

9

گردنه لیالوز-دشت نیاوک

3000

متر

خاکی

2486

 

10

دشت نیاوک - کمنی

5000

متر

خاکی

2098

 

11

کمنی-گیلارکش

5000

متر

خاکی

1944

 

12

گیلارکش-سرددره

4000

متر

خاکی- متوسط

1824

 

13

سرددره-هفته بند

1500

متر

خاکی- متوسط

1855

 

14

هفته بند - اینی

3500

متر

خاکی -بد

1943

 

15

اینی - وربن

2000

متر

خاکی -بد

1796

 

16

وربن - سورتله

1000

متر

خاکی -بد

1902

 

17

سورتله - بنان

3100

متر

غیرقابل عبور

2005

 

18

بنان - ایرمحله

2900

متر

غیرقابل عبور

2014

 

19

ایرمحله - ایزین

2000

متر

خاکی -بد

1653

 

20

ایزین - ریسن

1500

متر

خاکی -بد

1634

 

21

ریسن - هسیکوه

1000

متر

خاکی -بد

1595

 

22

هسیکوه - چمتو

1300

متر

خاکی -بد

1644

 

23

چمتو - گیلایه

1700

متر

خاکی -بد

1631

 

24

گیلایه - سه راه گیلاچاکان

1800

متر

خاکی -بد

1784

 

جمع کل مسیرازقزوین الی سه راهی گیلاچاکان  118/300  کیلومتر               

متوسط ارتفاع ازسطح دریا :1712  متر

 

ابتدای مسیرازشهرقزوین به سمت روستاهای اشکور

مسیر رحیم آباد - موسی کلایه - کیاسه - سورچان

 

مسیر

طول مسیر

واحد

وضعیت مسیر

ارتفاع ازسطح دریا

توضیح

1

رحیم آباد - دوراهی سوگوابر

9100

متر

آسفالته

47

 

2

دوراهی سوگوابر - سفیدآب

5500

متر

آسفالته

140

 

3

سفیدآب - نیلو

4400

متر

آسفالته

286

 

4

نیلو - جیرکول

2000

متر

آسفالته

614

 

5

جیرکول - گرمابدشت

3100

متر

آسفالته

718

 

6

گرمابدشت - زیاز

1900

متر

آسفالته

490

 

7

زیاز - آغوزبن کندسر

2100

متر

آسفالته

519

 

8

آغوزبن کندسر-شوک

12200

متر

آسفالته

865

 

9

شوک-دیماجانکش

2700

متر

آسفالته

1276

 

10

دیماجانکش - مطلاکوه

1700

متر

آسفالته

1359

 

11

مطلاکوه - سیاخولک

5200

متر

آسفالته

1348

 

12

سیاخولک - ملکوت

4000

متر

آسفالته

1461

 

13

-ملکوت - موسی کلایه

9100

متر

آسفالته

1445

 

14

-موسی کلایه - کلامرود

4400

متر

آسفالته

1142

 

15

-کلامرود - گورج

1200

متر

آسفالته

1195

 

16

-گورج - پینوند

6200

متر

آسفالته

1336

 

17

-پینوند - کیاسه

5300

متر

آسفالته

1476

 

18

کیاسه - ایرمحله

2500

متر

بدون جاده

1343

 

19

ایرمحله - ایزین

2000

متر

خاکی-بد

1563

 

20

ایزین - ریسن

1500

متر

خاکی-بد

1634

 

21

ریسن - هسیکوه

1000

متر

خاکی-بد

1595

 

22

هسیکوه - چمتو

1300

متر

خاکی-بد

1644

 

23

چمتو - گیلایه

1700

متر

خاکی-بد

1631

 

24

گیلایه-سه راه گیلاچاکان

1800

متر

خاکی-بد

1784

 

طول مسیررحیم آبادبه سورچان ازطریق موسی کلایه وکیاسه  92  کیلومتر

متوسط ارتفاع ازسطح دریا :  1121  متر

 

مسیر رحیم آباد - شوئیل - سورچان

 

مسیر

طول مسیر

واحد

وضعیت مسیر

ارتفاع ازسطح دریا

توضیح

1

رحیم آباد - دوراهی سوگوابر

9100

متر

آسفالته

47

 

2

دوراهی سوگوابر - سفیدآب

5500

متر

آسفالته

140

 

3

سفیدآب - نیلو

4400

متر

آسفالته

286

 

4

نیلو - جیرکول

2000

متر

آسفالته

614

 

5

جیرکول - گرمابدشت

3100

متر

آسفالته

718

 

6

گرمابدشت - رامدشت

9300

متر

آسفالته

490

 

7

رامدشت - مازودره

1500

متر

خاکی

1123

 

8

مازودره - سلکابن

2800

متر

خاکی

1218

 

9

سلکابن - لرده

2700

متر

خاکی

1354

 

10

لرده - شوئیل

4000

متر

خاکی

1277

 

11

شوئیل-تازه آباد

2600

متر

خاکی

1567

 

12

تازه آباد-سه راه گیلاچاکان

2400

متر

خاکی

1754

 

13

سه راه گیلاچاکان - گیلایه

1800

متر

خاکی-بد

1887

 

14

گیلایه - چمتو

1700

متر

خاکی-بد

1784

 

15

چمتو-هسیکوه

1300

متر

خاکی-بد

1631

 

16

هسیکوه - ریسن

1000

متر

خاکی-بد

1644

 

17

ریسن - ایزین

1500

متر

خاکی-بد

1595

 

18

ایزین - ایرمحله

2000

متر

خاکی-بد

1634

 

19

ایرمحله - مازوگاه

2000

متر

غیرقابل عبور

1563

 

20

مازوگاه - بنان

900

متر

بدون جاده

1920

 

21

راسران -بنان

1500

متر

بدون جاده

2315

 

22

بنان -سورتله

3100

متر

غیرقابل عبور

2014

 

23

سورتله -وربن

1000

متر

خاکی-بد

2005

 

24

وربن -اینی

2000

متر

خاکی-بد

1902

 

جمع کل مسیرازرحیم آباد به وربن واینی ازطریق سورچان200/69   کیلومتر

متوسط ارتفاع ازسطح دریا :  1353  متر

 

مسیر رحیم آباد - وربن - سورچان

 

مسیر

طول مسیر

واحد

وضعیت مسیر

ارتفاع ازسطح دریا

توضیح

1

رحیم آباد - دوراهی سوگوابر

9100

متر

آسفالته

47

 

2

دوراهی سوگوابر - سفیدآب

5500

متر

آسفالته

140

 

3

سفیدآب - نیلو

4400

متر

آسفالته

286

 

4

نیلو - جیرکول

2000

متر

آسفالته

614

 

5

جیرکول - گرمابدشت

3100

متر

آسفالته

718

 

6

گرمابدشت - زیاز

1900

متر

آسفالته

490

 

7

زیاز - آغوزبن کندسر

2100

متر

آسفالته

519

 

8

آغوزبن کندسر-شوک

12200

متر

آسفالته

865

 

9

شوک-دیماجانکش

2700

متر

آسفالته

1276

 

10

دیماجانکش - مطلاکوه

1700

متر

آسفالته

1359

 

11

مطلاکوه - سیاخولک

5200

متر

آسفالته

1348

 

12

سیاخولک - ملکوت

4000

متر

آسفالته

1461

 

13

ملکوت - بن زمین

10000

متر

آسفالته

1445

 

14

بن زمین - پائین وسمه جان

4300

متر

خاکی-خوب

1200

 

15

پائین وسمه جان - بالاوسمه جان

1300

متر

خاکی-خوب

1298

 

16

بالاوسمه جان -یرشلمان

1500

متر

خاکی-خوب

1510

 

17

یرشلمان - سه راه کارسنگ

1600

متر

خاکی-خوب

1675

 

18

سه راه کارسنگ - جارن

1400

متر

خاکی-خوب

1636

 

19

جارن - هفته بند

2400

متر

خاکی

1817

 

20

هفته بند - اینی

3500

متر

خاکی-بد

1943

 

21

اینی - وربن

2000

متر

خاکی-بد

1796

 

22

وربن - سورتله

1000

متر

خاکی-بد

1902

 

23

سورتله - بنان

3100

متر

غیرقابل عبور

2005

 

24

بنان - ایرمحله

2900

متر

غیرقابل عبور

2014

 

25

ایرمحله - ایزین

2000

متر

خاکی-بد

1563

 

26

ایزین - ریسن

1500

متر

خاکی-بد

1634

 

27

ریسن - هسیکوه

1000

متر

خاکی-بد

1595

 

28

هسیکوه - چمتو

1300

متر

خاکی-بد

1644

 

29

چمتو - گیلایه

1700

متر

خاکی-بد

1631

 

30

گیلایه-سه راه گیلاچاکان

1800

متر

خاکی-بد

1784

 

طول مسیر  200/98 کیلومتر                

میانگین ارتفاع ازسطح دریا:  1307  متر

 

مسیر رحیم آباد - طیولا-کیاسه- سورچان

 

مسیر

طول مسیر

واحد

وضعیت مسیر

ارتفاع ازسطح دریا

توضیح

1

رحیم آباد - دوراهی سوگوابر

9100

متر

آسفالته

47

 

2

دوراهی سوگوابر - سفیدآب

5500

متر

آسفالته

140

 

3

سفیدآب - نیلو

4400

متر

آسفالته

286

 

4

نیلو - جیرکول

2000

متر

آسفالته

614

 

5

جیرکول - گرمابدشت

3100

متر

آسفالته

718

 

6

گرمابدشت - رامدشت

9300

متر

آسفالته

490

 

7

رامدشت- پائین طیولا

3500

متر

خاکی متوسط

1123

 

8

پائین طیولا- بالاطیولا

2700

متر

خاکی متوسط

1096

 

9

بالاطیولا- پرمکوه

1500

متر

بدون جاده

982

 

10

پرمکوه -ریاب

3500

متر

بدون جاده

879

 

11

ریاب -کیاسه

4500

متر

بدون جاده

1103

 

12

کیاسه-ایرمحله

2500

متر

بدون جاده

1343

 

13

-ایرمحله - ایزین

2000

متر

خاکی-بد

1563

 

14

-ایزین - ریسن

1500

متر

خاکی-بد

1634

 

15

-ریسن - هسیکوه

1000

متر

خاکی-بد

1595

 

16

-هسیکوه - چمتو

1300

متر

خاکی-بد

1644

 

17

-چمتو - گیلایه

1700

متر

خاکی-بد

1631

 

18

گیلایه-سه راهی گیلاچاکان

1800

متر

خاکی-بد

1784

 

طول مسیررحیم آبادبه روستاهای سورچان  ازطریق روستای طیولا وکیاسه :  100/59  کیلومتر

میانگین ارتفاع ازسطح دریا :  1037  متر

 

لطفأ عکسهای مناطق مختلف اشکور رادرادامه مطلب ملاحظه بفرمائید


برچسب‌ها: سورچان, ریسن, ایزین, ایرمحله, چمتو
ادامه مطلب
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

تنهااندکی توجّه بیشتر دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ 10:8

می گوینددرروزگاران پیشین پدرپیری دست پسرش راگرفت وبه باغی که حاصل تلاش تمام عمرش بودبرد.پدرتمام باغ رابه فرزند نشان دادوگفت ای فرزند،این باغ تمام داشته های من است که به تومی سپارم. مباداکه درخت های دورازسرچشمه آب را، بی آب بگذاری که خشک میشوند وخشکی باغ تو،اندک اندک همه گیرمیشود.پسرخندید وبه پدرقول دادکه ازباغ مراقبت کند.طوری که همه باغ به یک سان ازموهبت آب ونگهداری برخوردارباشد.پدربه دیارباقی شتافت وپسرمیراث دارپدرشد.ازقضا آنسال خشکسالی گریبان باغ راگرفت .پسرهربارکه به آبیاری باغ میرفت به بهانه کمی آب تنهادرختان نزدیک آب را، آبیاری میکرد.درختان دورترخشک وخشک ترشدندتازمانی که کامل ازبین رفتند.سال بعدکه آب به قدروفوربود پسرنتوانست که درختان مرده رازنده کند.نیمی ازباغ ازبین رفت.نیم دیگر وسرسبزباغ نیزجلوه وجلائی نداشت.زیرادرکناره هایش خرابه های بسیاری بودندکه آبادکردن دوباره آنها مستلزم وقت وهزینه زیادی بود.

قصه روستاهای( اشکورشوئیل) نیزهمین است.روستاهای ماحاصل تلاش همه مردمی است که درسخت ترین شرایط به آبادانی این بخش وسیع پرداخته اند.آنها باسرمایه عمرخودتوانسته اندمیراثی به جابگذارند تاآیندگان ازآن بهره مندشوند.امیدواری مردم ماهمیشه این است که روزی مسئولین شهرستان مابانگاهی برابربه این قسمت ازاشکورنگاه میکنند.اعتقادوباورعمیق من این است که روستا، مادرشهراست.اگرروستاهاروزی به سمت نابودی کامل بروندآنوقت بایدقیدشهررانیززد.اگردرصرف هزینه هامساوات رعایت بشودقطعأروستاهانیزآبادمیشوند.میدانیم که همیشه برای صرف بودجه درشهرها ومکانهای نزدیک به شهر جائی برای هزینه کردن وجوددارد.اگربخواهیم منتظربمانیم تاروزی که شهرازهزینه هااشباع بشود وهیچ کارزمین مانده ای نداشته باشد قطعأ هرگزبه روستاها رسیدگی نمیشود.ازطرفی درطول سالیان متمادی نگاه همه به ایجادامکانات درشهرها وشهرکها وروستاهای نزدیک به شهربوده است وکمتربه روستاهای دوردست توجه شده است.که خودهمین عامل نیزباعث فروپاشی واضمحلال روستاهابه دلیل مهاجرت بی رویه وکوربه شهرشده است.

منظره ای ازروستای وربن در(اشکور شوئیل)

همه دست به دست هم بگذاریم واجازه ندهیم که این همه زیبائیهای آفریدگاربه نابودی گراید

درگذشته اگرجوانی راهی شهرمیشد خیلی سریع جذب کاری میشد وامیدواربودکه تاپایان حیات کاری اش برسرهمان کاربماند.اما امروزه اولأیافتن یک شغل بسیارسخت وطاقت فرسااست ودرثانی امیدی به پایداری آن شغل وجودندارد.اززبان مسئولی شنیدم که میفرمودند که مشکلات اشکورزیاداست ونمیشودهمه رابه زودی حل کرد.ماهم این راقبول داریم.اما اگرمسئولین اقدام به فقرزدائی ازمنطقه اشکوربکنند درگام نخست باید جاده های مواصلاتی به روستاهاراسامان ببخشند.امروزه هرچندبسیاری ازمردم روستاهای اشکور مانند،گیلایه،چمتو،هسیکوه،ریسن،ایزین،ایرمحله،بونان،مازوگاه،سورتله،وربن،اینی وروستاهای دیگراین قسمت ازبخش اشکورشوئیل به شهرها کوچیده اند اما همه آنها درروستا دارای آب وملک هستند ونیازمند به این هستند تادرفصل کشت وکار وبرداشت محصولات به روستا سفرکنند.هرچنداگر بهانه باغ وزمین هم نباشد همه دارای علاقه مندیهائی مانندوالدین نیز هستند که باید جهت بررسی وضع آنها راهی روستاشوند.ولی وضع بد جاده های این قسمت بسیارنگران کننده است به شکلی که بسیاری از مهاجران این خطه ترجیح میدهند تاهمه چیز رابگذارند وبه روستابازنگردند.وقتی شخصأبه توانمندیهای اقتصادی روستاهای اشکورنگاه میکنم تمام وجودم آکنده از درد میشود.وقتی جوانی میتواند تنهابانگهداری از(50) کندوزنبورعسل معادل دوسال حقوق مزدوری درشهرراکسب کند،یابااحیاءباغ وزمینش به درآمدپایداربرسد،چراباید تنهابه دلیل نداشتن جاده والبته بعضی ازامکانات اولیه زیستی جلای وطن کند.این منصفانه نیست که ماروستاهارا به دلیل کمبود جمعیت نادیده بگیریم وازگسیل امکانات پرهیزکنیم.مسئولین شهرستان باید به خاطرداشته باشند که امورمردم محروم این مناطق  به دستان آنهاسپرده شده است.اگر روستاهاخالی ازسکنه شوندوهمه به سمت شهرهاهجوم بیاورند،آنگاه تکلیف این همه مزارع وباغات دائرکه باخون جگرروستائی زحمتکش آبادشده چه میشود.من ومامردم روستاهای اشکورشوئیل همچنان امیدواریم که مسئولین شهرستان، این روستاهاراازیادنبرند وجهت رفاه حال این مستضعفترین مستضعفان جامعه فکری بنمایند.هیچکس دراشکورمنکرزحمات وتلاش مسئولین در،ادوارگذشته وحال برای این بخش نیست .ماهمچنان قدردان زحمات همه خدمتگزاران شهرستان هستیم .اما درعین حال خدماترسانی به این روستاهاراکافی نمیدانیم.وامیدواریم که درآینده نزدیک شاهد تحولات ارزشمندتری دراین مناطق ازسوی مسئولین محترم شهرستان باشیم.انشاءاله

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: باغ, زمین کشاورزی, میراث, شغل پایدار, اشکورشوئیل
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

باهم اندیشه کنیم دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ 21:19

وقتی یک مطلب چندبارنوشته بشود،تاحدزیادی تأثیرگذاری خودرابرروی مخاطب ازدست میدهد.گاهی نیز بیشتربه یک موضوع فکاهی شباهت پیدامیکند.من بارها وبارهادراین صفحه راجع به کمبودهای روستاهای خودمان نوشته ام البته دوستان دیگری نیز درفضای مجازی اقدام به این کارکرده اند وبعضی دیگر ازدوستان نیز درکنارنوشتن وبیان مشکلات اقدام به حضور درادارات ورجوع به مسئولین مختلف کرده اند.البته آنهانیزتنهابامقداری وعده به روستاهای شان برمیگردند.این روال دائمی تقاضاها وپاسخ به آنها است. قبلأدرهمین صفحه اشاره کرده بودم که وقتی طلبکاردربرابربدهکاری که نمی خواهدطلبش رابدهدقراربگیرد ،آرام آرام به سمتی پیش میرود که ازبدهکارخجالت بکشد.خجالت ازاین جهت که نکند بدهکارخودراطلبکاربداند.قصه محرومیت مردم اشکور وتقاضاهای مکررمحرومیت زدائی از سوی قشر های گوناگون روستاهای اشکورنیزازهمین دست است.تاجائی که من به خاطردارم همه روستاهای اشکوراز قدیم الایام دچارفقرومحرومیت بوده اند.همیشه ادوارنیز مردمان این روستاها با نامه نگاریها وحضورفیزیکی درادارات استان وشهرستان خواستاررفع محرومیت وگسیل برخی امکانات اولیه زیستی به این بخش از اشکور یعنی روستاهای تحت پوشش شوئیل بوده اند.البته بیشتراوقات نیز باروی گشاده درادارات مختلف مورد استقبال قرارگرفته ووعده های بسیاری نیز به آنها داده شده است.همیشه مراجعین به ادارات با لبخند حاکی از رضایت از ادارات خارج شده وهمیشه به روستائیان گفته اند که این بار درست میشود.اما همیشه این وعده ها خلاف قول داده شده از اب درآمده ومتأسفانه مسئولین شهرستان آنقدربرسرقدرت ومسئولیت خود نبوده اند تابشود بهشان گفت الوعده وفا.گرچه حتی وقتی مسئولی چهارسال هم برسر قدرت میماند باز هم پاسخگوی قول داده شده نیست.وقتی دوسال قبل به دیدارآقای رهبری املشی رفتم وشفاحأ وکتبأ ازایشان تقاضاکردم که ترتیبی اتخاذ فرمایند تاماهم بعنوان بخش کوچکی از جامعه بزرگ ایران امکاناتی رابرای گذران زندگی دریافت داریم ایشان باگشاده روئی بسیار خواسته بنده راپذیرفتند ووعده کردند برای سروسامان دادن به اوضاع روستاهای ما سری به آن نقاط بزنند .اما متأسفانه این حقیر ودیگرروستائیان ما هنوز هم منتظریم تا ایشان تشریف بیاورند.البته جناب رهبری املشی پس ازآن نیز بارها به افراددیگری وعده آمدن خود به اشکور رادادند.البته ما ازاین وعده خلافی ها دلگیرنمیشویم چون شرایط زندگی سخت روستائی به ماآموخته تادربرابرشرایط سخت وناملایمات صبورباشیم.آیامسئولین محترم شهرستان هم میتوانند بابیمهری ها ووعده خلافی های خودکناربیایند.چراباید مردم ماآرزوکنندتازلزله دیگری بیاید.خوب دلیل واضحی دارد.زلزله سال69 باعث شدتاجهاددامغان به روستاهاجاده تدارکاتی ببرد..وباز مردم باید منتظرزلزله دیگری باشند تا این جاده های خطرناک به انجامی برسند؟

آنچه که برای ماجای تعجب دارد این است که چرا منطقه ای با این همه امکانات بالقوه این همه عقب نگه داشته شده است. خیلی دوست دارم تا مسئولین محترم یکبار از سرفرصت نگاهی به امارمنتشره از سوی سازمان آمار ایران برای سرشماری سال 1390 داشته باشند .دراین آمارعلی رغم تمام فقرمردم این منطقه بیشتر جوانانش دارای تحصیلات عالیه هستند ومیتوان گفت درمیان مردم این منطقه بیسوادویا کم سوادبسیارکم پیدامیشود.منطقه ای که بیشترین استعدادرا برای تولیدات کشاورزی وباغداری ودامداری دارد.منطقه ای که دارای مناظربکر طبیعی ومستعدایجادبستری برای گردشگری میباشد.تنها اندکی بذل توجه می خواهد تا این منطقه به رشد اقتصادی برسد.دوست ندارم درسیاست دخالت داشته باشم ولی این افتخارنیست که بانرسیدن به روستاهامان آنهاراخالی ازسکنه کنیم وبه عرض وطول شهرهامان اضافه کنیم.روستاهائی که میتوانندمولد بسیاری از مایحتاج مردم مملکت باشند باید متروکه شوند تاروستائی مولدبه حاشیه نشینی درشهرهاروی بیاوردوخاطرات خوش روستایش رابعنوان قصه ای بی فرجام برای فرزندانش تعریف کند.بهتراست همه ماازروستائیان ومسئولین شهرنشین کمی به اینده وآن عملی که انجام می دهیم اندیشه کنیم.

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: سازمان آمار, طلبکار, بخش اشکور, شوئیل, شرایط سخت
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

محرم درروستای وربن وسورتله شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۳ 18:18

 

هرساله مردم روستاهای وربن وسورتله بیصبرانه روزشماری میکنندتاکی به ایام ماه محرم برسند.زیرابه هزارویک دلیل که بارزترین آن عشق به امام حسین (ع)وخاندان آن بزرگواراست راهی روستامیشوندتادرمسجدکوچک اماباصفای روستابه عزاداری بپردازند.هرگز به مشکلات سفروعدم امکانات نمی اندیشند.برای مردم این دوروستاوالبته روستاهای همجوار فرقی ندارد که محرم تابستان است ویا درزمستان.هواآفتابی است ویازمین پوشیده ازبرف است.همه ازخردوکلان تلاش می کنند تاخودرابه هروسیله ممکن به روستابرسانندودرمراسم دهه اول محرم شرکت کنند.آنچه که مهم است حضوردر تاسوعا وعاشورای حسینی دراین مسجداست.البته افرادساکن درروستا وکسانی که درشهرسکونت دارند وازفرصت بیشتری برخوردارند دراولین روزمحرم به مسجدمیروند وبه اصطلاح محلی چراغ مسجدراروشن میکنند.

 

 

بدلیل دوربودن روستاازمرکزشهر،کمترمداح ویاروحانی به روستااعزام میشود.مدّاحان مجلس گردان بیشترازمیان نوجوانان وجوانان همین روستاهاهستند.(یادمیکنم ازآقای روح اله جعفری که هرساله باصدای گرم خودوباصدای (یارسول اله تنهاشدحسین)حاضرین درمسجدرابه سینبه زنی فرامی خواند.)

البته روستایک جوان روحانی هم دارد (آقای شیخ محمدمحمدی وربنی)که ایشان به دلیل مشغله کاری که درشهردارندکمترفرصت می کنند، درمناسبت های مذهبی به روستا بیایند.البته این روحانی عزیز دربعضی ازمراسم های محلی حضورپیدامیکنندوبا نطق گرم خودحاضرین را مستفیض می نمایند.

محرم درروستاهای وربن وسورتله حال وهوای ویژه ای دارد.ازآنجا که مسجد دوروستای وربن وسورتله درروستای وربن واقع شده است مردمان سورتله اعم ازپیر وجوان زن یامرد وحتی کودکان نیز علی رغم راه سخت ،مسیریک ونیم کیلومتری بین روستا را درشب بانورفانوس طی کرده وخودرابه مسجدمیرسانند.این رفت وآمدهابه مسجددرایام محرم هیچگاه به بهانه بدی هوابرف یاباران وسرما قطع نمی گردد.ومردم سورتله تحت هرشرایطی خودرابه مسجدمی رسانند.

تمام جمعیت حاضر درمسجدبا نوای مداح محلی هم آوائی میکنند وبه سینه زنی می پردازند.مرثیه هابیشتربه همان روال سنتی که درگذشته های دور درهمین مسجد رایج بوده است اجراء میگردد.مرثیه ها درمدح امام حسین(ع) ویارانش می باشد وبسیار ساده است.سینه زنی نیز به سبک گذشته روستا است.یعنی حضّاربه دورهم می نشینند وسینه میزنند.درهنگام اوج نیز دقایقی به یادسالارشهیدان قیام کرده وسینه میزنند.

(مراسم علم بندی)

یکی ازمراسم های بسیاردیدنی وحزن برانگیزمحرم مراسم (علم بندی )می باشد.درشب هفتم محرم مراسم علم بندی به یاد آقاابوالفضل العباس(ع)انجام میشود.ابتداچوبی بلندرا که به چوب علم یاعلمدارمعروف است وسط مسجدبصورت افقی میگذارند وپس ازآن جعبه ای را که پارچه های بسیاری از نذورات مردم برای حاجات شان درآن قراردارد درکنارعلمدار قرارمیدهند.مرثیه خوان حاضر به نوحه سرائی میپردازد ومردم حاضر گریان به سینه وسرمی زنند.شاید من هیچوقت مردم را محزون تر از زمان برپائی علم وبرچیدن علم ندیده ام.دونفراز اهالی به نیابت از دیگران پارچه هارا به چوب علمدار میبندند.آنگاه پنجه برنجی علم را که شبیه دست است به یاد دستان بریده عباس(ع)برنوک علم نصب میکنند.وقتی علم بسته شد برپایش میکنند وآنرا درمیان مسجد میگردانند.ودرگوشه ای از مسجد به یاد علمدارکربلا مسکن میدهند.علم تاظهر عاشورا درآنجا میماند.

درواقع اوج عزاداری ازپس بستن علم میباشد.مردم روستا روزهای نهم ودهم محرم را تمام وقت به عزاداری میپردازند.شب دهم رانیز تا صبح درمسجد مانده وبه عزاداری مشغول می شوند.

یکی از مراسم های بسیارزیباوپرمعنی ایام محرم مراسم محلی (زاری،زاری)هست که به هنگام سپیده صبح وپیش ازاقامه نمازصبح انجام می شود.کسانی که درشب عاشورادرمسجدمانده اندوتاصبح به عزاداری مشغول بوده اندوآنان که درنزدیک مسجدسکونت دارندپیش ازاذان صبح درجلومسجد گردمی آیند وعلم را به بیرون مسجد منتقل میکنند وبادورزدن درجلومسجدوبه گردعلم به نوحه سرائی وسینه زنی میپردازند.واین رسم گویا به یاد بودآخرین وداع اهل حرم باشهدای کربلا پیش از اعزام به میدان نبردوشهادت است.

 

 

 

  

(مراسم برچیدن علم--علم وچینی)

درظهرعاشورا پس ازآنکه مراسم مخصوص روز عاشوراکه شامل سینه زنی ونوحه خوانی است رابه انجام میرسانند ودرست پس ازاقامه نمازظهروعصربلافاصله پس ازگرداندن علم به دورمسجد بازهم علم را برروی زمین میگذارند وباز نوحه وسینه زنی آغاز می شودودونفر نیز به جمع آوری وباز کردن پارچه ها از چوب علم مشغول میشوند.

این اوج عزاداری برای شهدای کربلاست.به باورمن دراین لحظه بسیاری از مردمان حاضر خواسته های خودرا از صاحب این علم میخواهند.پس از جمع کردن پارچه های علم چوب علم رادرزیر سقف مسجد جا میدهند تا سال دیگر وباردیگر به یاد علمدارکربلا بسته شود.

عده ای ازجوانان متولی پذیرائی ازعزاداران میشوند.

مردم روستاهای وربن وسورتله شب های محرم را درکنار مداحی وسینه زنی به شور ومشورت درمورد مسائل روستاها نیز میپردازند.به گونه ای که گاه بیشتر به یک مراسم شب نشین روستائی شباهت دارد اما حزن واندوه حاضرین هویداست واحترام مسجد وشهدای کربلامحفوظ میباشد.مردم بصورت جمعی در شب عاشورا وظهر عاشورا به حاضرین غذا میدهند اما درطول شبهای آغازین محرم وشب شام غریبان هر خانه ای بطور انفرادی غذائی رابرای حاضرین درمسجدتدارک می بیند.

 

 امسال مردمان روستاهای وربن وسورتله درمیان برف وسرما به مراسم عزاداری پرداختند 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: رسول خدا, روحانی, علم, علم واچینی, عاشورا
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

محرم دروربن جمعه شانزدهم آبان ۱۳۹۳ 12:22

 

امسال محرم روستا به قدوم یک روحانی منورشد.دوست دارم دراینجا یاد کنم از روحانی بزرگواراهل روستای ما جناب آقای شیخ محمد محمدی وربنی که انصافأ علی رغم مشغله کاری درمکانی بسیار دور از روستا به دفعات متعدّد مارا مرهون الطاف خود کرده ومجالس مارا مزین به قدوم شریف خود نموده اند.امید وارم درهرکجای عالم هستن شاد باشند وسلامت ودرپناه آقا امام حسین(ع).حجت الاسلام جناب آقای مرتضی رحیمی راد زحمت کشیدند ومجلس امسال مارا باسخنان گرم خودگرم ترکردند.امیدوارم ایشان هم درهرکجای عالم هستند درپناه خداباشند.درپست آینده به معرفی بعضی از مراسم های محرم درروستای وربن خواهم پرداخت.باشد گامی درجهت شناساندن فرهنگ محرم درروستای کوجک ماباشد.

 

 

 

 

 

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: سفرمحرم, روستای وربن, سورتله, تشکر, عاشورا
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

عمل به تعهّد پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳ 16:47

همیشه ماعادت کرده ایم که به وعده های داده شده ازطرف هرکسی ازمردم که به ماداده میشودامیدوارباشیم.خوب به شکلی امیدواری درخون ماروستائیهاست.زیرامادرنقطه ای ازاین مملکت واین استان وشهرستان وبخش زندگی میکنیم که دسترسی به مسئولین نداریم وپناهگاهمان تنهاخداهست.به همین دلیل چون به وعده های خداباورداریم وامیدواربه انجام وعده های خداهستیم فکرمیکنیم که بندگان خداهم به وعده های خودعمل میکنند.خداوندامورات مارابه بندگان مسئولش سپرده است وبه همین بندگان مسئول نیزسپرده است که مسئول باشند وبه امورمستضعف ترین مستضعفان جامعه بپردازند.بارها مسئولین محترم فرموده اندکه برای بازدید ازمناطق ما به اشکورسفرخواهندکرد اما کمتراین اتفاق مبارک افتاده است.اگر بخواهم براساس شایعات قضاوت کنم که عده ای میگویند که مسئولین عملأاعلام میکنند که به دلیل خالی شدن روستاها ازسکنه درمناطق بالادست این بخش نیازی به گسیل خدمات نیست.

باید بگویم که بسیارکم لطفی به افرادساکن درروستاهااست.هنوزهم به خودم می قبولانم که عدم بازدید ازاین روستاها به دلیل نبودن وقت کافی برای مسئولین محترم هست.زیرابه عینه دیده میشود که درزمان دریافت آراءبرای مناصب مختلف کاندیداها برای این مناطق ارزش واعتبارخاصی قائل هستند.وعده های فراوان میدهند.مردمانش رامی ستایند.منطقه راپرازتوانائیهای بالقوه وبالفعل میدانند.قسم ها میخورندکه اگروکیل بشوند ویااگربه هرمنصب دیگری برسند چنین وچنان میکنند.اما،هیهات که تمام این قیل وقالها پس ازبدست آوردن آن منصب ازبین میرود وحتی جناح رقیب نیز تاایام انتصابات وانتخابات آینده حرفی از وعده های داده شده به میان نمی آورد.هرگز نخواستم ونتوانستم منکرخدمات ارزشمندی که برای مناطق ماشده است باشم.اما هم مسئولین میدانند وهم مامیدانیم که اگر ملاک براساس هزینه های سرانه عمران وآبادانی باشد،بسیاربسیاربه مناطق ماکم لطفی شده است.زیرامابارهاآمارجمعیت ساکن درروستاهای اشکوررادرهمین صفحه قرارداده ایم ومسئولین محترم خودشان بهترازما به مسائل این منطقه واقف هستند.سرزمین وسیع اشکوروبه خصوص مناطق مدنظراین حقیرباداشتن امکانات زیادبرای کارآفرینی خیلی خیلی عقب نگه داشته شده است.بگونه ای که سالانه تعدادزیادی از خانوارهای فعال این مناطق ازسراجبارجهت تحصیل معاش به مناطق دیگرمی کوچند.بیشترین اجحافی که به این مناطق شده است نبود یک جاده خوب وقابل قبول برای عبورومرورساکنین این روستاهابه شهرهای همجوارمی باشد.تمام ویا بیشترین خواست مردم ماسامان دادن به همین جاده است به گونه ای که حتی روستاهای دربن بست نیز از این بن بست خارج بشوند وبه شبکه راه های استان بپیوندند.یک باردیگراین حقیرازسوی مردم روستاهای وربن وسورتله واینی وبنان ومازوگاه وایرمحله وبرمکوه وایزین وریسن وچمتووروستاهای دیگردراین مسیراز مسئولیم محترم شهرستان رودسرخواهش میکنم تاجهت بررسی اوضاع گاهأاسف بارمردم این منطقه هیئت ویا هیئت های کارشناسی گسیل نمایند.زیرااگروضع به همین منوال پیش برود تاانهدام کامل این روستاها زمان زیادی لازم نیست.

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: مستضعفان, کشورایران, مسئولیت, وعده, روستاهای زیبا
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

محرم شنبه سوم آبان ۱۳۹۳ 10:3

فرارسیدن محرم رابه همه شیعیان امام حسین (ع) تسلیت میگویم

بنویسید که جز خون خبری نیست که نیست

به تن این همه سردار سری نیست که نیست

 

بنویسید که  خورشید  به  گودال  افتاد

و پس از شام غریبان سحری نیست که نیست

 

آتش از بال و پر سوخته جان میگیرد

زیر خاکستر ما بال و پری نیست که نیست

 

یک نفر سمت مدینه خبرش را ببرد

پس از این ام بنین را پسری نیست که نیست

 

یا به آن مادر سرگشته بگویید: نگرد

چون ز گهواره ی اصغر اثری نیست که نیست

 

تازیانه به تسلای یتیمی آمد

تازه فهمید که دیگر پدری نیست که نیست

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: امام حسین, کربلا, محرم, عاشورا, شیعه
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

سفرمسئولین شهرستان رودسربه روستاهای اشکور دوشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۳ 13:42

منابع موثق اما غیررسمی اعلام میکنند که قراراست تا روز پنج شنبه1/8/1393عده ای از مسئولین شهرستان رودسر مانند جناب آقای جانبازی رودسری فرماندارمحترم رودسر ومنصورسعادت نژادبخشدارمحترم رحیم آباد وآقای رهبری املشی نماینده محترم مردم رودسر واملش وهمچنین مسئولین بزرگوار اداره برق ومخابرات وآب وفاضلاب جهت دیداراز منطقه محروم اشکور ونیز دیدار با مردم این مناطق به روستای ایر محله عازم بشوند.

جناب آقای جانبازی فرماندارمحترم رودسر

 

جناب آقای رهبری املشی نماینده مردم شهرستان رودسرواملش

جناب آقای سعادت نژادبخشدارمحترم رحیم آباد

البته امیدواری ما مردم روستاهای اینی،وربن،سورتله،بنان،مازوگا،ایرمحله،ایزین،ریسن،چمتو،برمکوه،اکبرآباد وصمدآباد وبسیاری دیگراز روستاهای دراین مسیر این است که این سفر توأم باخیر وبرکت باشد.برکسی پوشیده نیست که مناطق اشکور چقدر محروم هستند. رسم نیست که خبرها پیش از به وقوع پیوستن به جنبه های منفی بپردازد.شخصأ بسیار به سفر های از این دست خوشبین هستم.زیرا حد اقل ره آورد این نوع باز دید ها آشنائی مسئولین بصورت نزدیک از منطقه ولمس بخشی از مشکلات منطقه میباشد.سالهاست که مردم این روستاها درتلاش برای قانع کردن مسئولین جهت گسیل برخی امکانات زیرساختی به مناطق محروم میباشند .بزرگترین مشکل ومعضل منطقه عدم وجود راه دسترسی مناسب بین روستاها وشهر های همجوار است.مسئولین محترم اطلاع دارند که بدلیل فراموش شدن این منطقه بسیاری از مردم فعال اینجا به شهرهای دوردست یا همجوارکوچیده اند.اما خوشبختانه هیچکس سرزمین مادری خودرا فراموش نکرده وبه هر بهانه ای جهت دیدار از سرزمین مادری به روستا مراجعت میکند.اما وضع نا به سامان این راه ها اجازه سفر دائم وبدون دلهره را به کسی نمیدهد. حوادث رانندگی ناشی از وجود همین راه های بد برکسی پوشیده نیست.مردم روستاهای ما خواستهای برحق زیادی دارند که البته دررأس همه آنها مسئله جاده میباشد.بدون شک باید گفت که ما از وجود برق پایدار وشبکه بهداشت ونیز شبکه مخابراتی وشبکه های آبیاری بی بهره هستیم.من اعتقاد وباوردارم که وجود جاده های دسترسی قابل قبول باعث گسیل امکانات دیگر زیستی به روستاهای ما خواهد شد.اما آنچه که شاید در ساخت راه های روستائی کمتر دیده شده است وجود شبکه راه ها است .بطوری که بیشتر روستاها در بن بست قرار دارند .در حالی که با اندکی نگاه کار شناسانه ونیز هزینه منطقی میشود همه روستاهارا به همدیگر وصل نمود .چه از این طریق همه میتوانند از هرراهی که به شهر مقصد شان نزدیک تراست عبور ومرور نمایند.بهرتقدیر امید واری ما این است که مسئولین محترم همانگونه که قبول زحمت میکنند وبه روستاها میروند همانگونه نیزدر مورد ساخت زیر ساختهای این روستاها اقدام نمایند.یقین دارم که مسئولین محترم خواهان بررسی وضع موجود وتلاش درجهت رفع محرومیت ها میباشند.

 

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: فرماندار, جانبازی, وکیل مجلس, بخشداررحیم آباد, سفربه روستا
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

نامه سرگشاده به اداره کل راه وشهرسازی استان گیلان

بسمه تعالی

اداره کل محترم راه وشهرسازی استان گیلان

احترامأ  اینجانب یکنفر از مردم روستاهای وربن وسورتله واینی هستم.به نیابت از سوی مردم زحمت کش این روستاهابخشی از مشکلات مردم این منطقه که مستقیمأبه آن اداره کل محترم مربوط میشودرا جهت هرگونه اقدام مقتضی خدمت شما معروض میدارم ،باشد که جهت پیگیری وبرسی آن مردم روستاهای مارا مرهون الطاف خود بنمائید. تمام مطالبی را که دراینجاخدمت شمااعلام مینمایم پیش ازاین بطورمبسوط درسایت وربن وسورتله به آدرسwww.varboon.comدرج شده است. روستاهای یاد شده دردورترین نقطه به شهرستان رودسر قراردارند.به همین نسبت دوری نیز از بیشتر امکانات زیستی که امروز به یمن زحمات مسئولین بخشهای مختلف جامعه نصیب بسیاری از روستاهاشده است بی بهره هستند.روستاهای زیادی در پیرامون همین سه روستا وجود دارند که وضعیت مشابه دارند وتا جائی که حقیر اطلاع دارم کسانی نیز از همه این روستاها متولّی ارسال پیام جهت دریافت کمک وامکانات برای روستاها هستند.متأسّفانه علی رغم اینکه مدام مردم ما برای چاره جوئی به ادارات مختلف مراجعه میکنند اما پاسخ مثبتی دال برکمک از سوی مسئولین دریافت نمیکنند. مشکل بزرگ روستاهای ما که مربوط به آن اداره محترم میباشددرخصوص جاده دسترسی روستاهای ما به شهر میباشد.البته راه های متعددی به روستاهای ما منتهی میشود.اما هیچکدام از این مسیر ها در انتها برای عبور ومرور مناسب نیست.مامنکرتلاش شما برای بازسازی وبهسازی راه های استان نیستیم اما به ما این حق را بدهید تا بگوئیم چون خود ما دارای یک راه خوب وقابل قبول نیستیم میپنداریم که کاری صورت نگرفته است. بصورت مداوم درسایت آن اداره کل راجع به تعریض یا بازسازی ویا نوسازی ویا اسفالت راه های استان اعم از شهری وروستائی مطالب متنوعی میخوانیم وطبیعی است که انتظار داشته باشیم تا گوشه چشمی نیز به روستاهای مابشود. دراینجا لازم است تایاداوری کنم که درسال 92 توسط بسیج سازندگی سپاه شهرستان رودسر پلی بر روی رودخانه وربن وسورتله احداث گردید.البته وجود این پل بدون داشتن جاده دوطرف آن چندان خوشایند نیست.هرچند ما جدّأ از متولّیان ساخت پل نهایت تشکّر وسپاس را داریم.اما امید واریم حالا که این همه هزینه ساخت این پل شده است ، اداره محترم راه استان وبخصوص شهرستان رود سر نسبت به ترمیم جادّه دوطرف پل اقدام بنماید تا از این طریق مردم روستاهای وربن وسورتله واینی وبنان ومازوگاه وایر محله وایزین وریسن وهمچنین چمتو نیز از این مسیر برای عبور به شهرهای گیلان ونیز قزوین وتهران بهره ببرند.همانطور که مستحضر هستید درصد بالائی از مردم روستاهای یاد شده درشهرهای استان قزوین ونیز استاان البرز وهمچنین درتهران سکونت دارند لاجرم ترجیحأ بهترین راه برای سریع تر رسیدن به روستاهای یاد شده از طریق قزوین به اشکورمیباشد. همانگونه که حتمأاطلاع دارید از قزوین به روستای نودی که جزء شهرستان لاهیجان است جاده خوبی موجود میباشد وهمچنین ازسیاهکل به روستای کارسنگ نیز که درحوزه شهرستان لاهیجان است جاده خوب است.فاصله کارسنگ به روستاهای یادشده جاده ندارد همچنین حدفاصل بین روستای نودی به روستاهای اشکور یعنی روستای کمنی وگیلرکش وسرد دره وهفته بند واینی ووربن وسورتله وبنان ومازوگاه وایر محله وایزین وریسن وچمتو از جاده قابل قبولی برخوردار نیست.این حقیر به نیابت از سوی مردم محروم روستاهای یاد شده امید وارم آن اداره کل بادرایتی که درمسئولینش نهفته است با اعزام کارشناس به منطقه نسبت به رفع مشکل این منطقه محروم قدام اساسی به عمل آورد.زیرا به گمان این حقیر شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست که پس از گذشت 36 سال از عمر پربرکت این نظام راه روستاهای ما بدلیل نداشتن جاده در این همه فقر ومحرومیت غوطه ورباشند.یکبار دیگر هم از مسئولین آن اداره کل محترم تقاضا میکنم تا نگاهی اجمالی به سایت وربن وسورتله داشته باشند ومسائل تکمیلتری را راجع به نا بسامانیهای این منطقه مطالعه بفرمایند.

رونوشت: 1- درج درسایت وربن وسورتله   2- مدیرکل امورروستائی استانداری گیلان  3- فرمانداری رودسر  4- اداره راه وشهرسازی شهرستان رودسر  5- ارسال به دفتر آقای رهبری املشی نماینده محترم شهرستان رودسر  6- ارسال به سایت حامیان رهبری املشی

باتقدیم صمیمانه ترین سپاس ها به دلیل زحمات بی شائبه آن اداره کل محترم

اسداله سلیمی وربن از روستای وربن

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: اداره کل راه وشهرسازی استان گیلان, فرمانداری رودسر, مدیرکل امورروستائی استانداری, پیگیری, حامیان رهبری
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

.....وخدایم که نگهدارمن است شنبه یکم شهریور ۱۳۹۳ 17:10

برای تشییع جوان ناکام یکی ازبرادرانم به روستاسفرکردم.اندوه از دست دادن برادرزاده ام ازدرون آتشم میزد.اما،مرگ ناگزیرانسان است وانسان پذیرای این تقدیرهمیشگی خودش.(خداوندروح برادرزاده ناکامم راشادوبه خانواده برادرم صبر عنایت بفرماید)

آنچه وادارم کردتا این سطور را بنویسم حادثه ای بود که در روز تشییع آن جوان اتفاق افتاد.ماشین یکی از مردمان روستایم به دره سقود کردوازبین رفت.وخداخواست تادراین حادثه ضایعه جانی دیگری اتفاق نیفتد.

البته حوادث رانندگی چیز تازه ویا شگرفی نیست.روزانه صدها حادثه بزرگ وکوچک در نقاط مختلف کشور اتفاق می افتد که بسیاری از آنها بواسطه اشتباهات انسانی واندکی نیز قضا وقدراست.

اماآنچه که درروستای ما اتفاق افتادنه قضا وقدربود ونه اشتباه انسانی.بلکه این عدم وجود یک جاده خوب است که باعث این حادثه شده است.من خجالت کشیدم تا یکبار دیگر تصاویر اسف بار جاده های موجود در روستا های اشکور را دراین صفحه به نمایش بگذارم.حالا مطمئن هستم که بجز خدا فریادرسی نداریم.چون مسئولین شهرستان تنها وعده میدهند اما درعمل به وعده ها خلاف میکنند.میدانم که اگر تمام دنیا هم یادشان برود که روستاهای ما درحوزه شهرستان رودسر است ،خدا این را فراموش نمیکند.قصد موعظه ویا ایجاد ترحم در مسئولین محترم را ندارم زیرا خودرا درآن حد وحدود نمیدانم تنها یکی از مردم روستای وربن هستم که دیده هارا حکایت میکنم ونه شندیده هارا.

پیش از اینکه از حادثه اتفاق افتاده باخبر شوم تابلوی زیبای پل وربن وسورتله را دیدم که به نام شهدای گمنام مزین شده است وقلبأازبسیج سپاه رودسر ممنونم واز طرف همه روستائیان از این بزرگواران تشکر وقدردانی میکنم.

 

امااین پل بدون وجود جاده دوطرفش اصلأخوشایندایندگان وروندگان نیست.برادران سپاه زحمت خودراکشیده ومارا مرهون زحمات ومحبت خود نموده اند وحالا برذمه مسئولین محترم شهرستان رودسربه خصوص مدیریت راه گیلان است تابا اندکی بذل توجه برای ساخت یا ترمیم وتعریض این جاده اقدام عاجل به عمل آورند.

حادثه سقوط ماشین باعث شد تا به باورتازه ای دست پیداکنم.در این روز دریافتم علی رغم آنچه که پیشتر می اندیشیدم که ساخت جاده ما عمل حادی است اما با ایجاد500مترجاده برای حمل ماشین حادثه دیده توسط افراد روستادرکمتر از نصف روز وباوسایل ابتدائی مانند بیل وکلنگ،میشود به آسانی جاده هفت کیلومتری مارابازسازی کرد.

همیشه همه کسانی که از شهر به روستای ما می آیند به ما وعده ساختن این جاده را میدهند.اماهرگزبه وعده خود عمل نمیکنند.گویا وقتی به روستا میرسندووضع مردم وجاده را میبینند دلشان برای روستائیان میسوزد وبرای ایجاد لحظه ای شادی درآنها وعده میدهند و وقتی به شهر برمیگردند وخستگی از تنشان بدر میرود یادشان میرود که اصلأچنین روستا هائی وجود دارد.

کاش بسیج سازندگی سپاه رود سر همانگونه که این پل را ساخت وبه یادگار گذاشت این اختیار را میداشت تا برای ساختن جاده مانیز اقدام کند زیرا ایمان دارم که اگر اینگونه میشد به سرعت جاده ما ساخته میشد.

چون فراموش نکرده ایم که ساخت پل ما از حرف وطرح تا عمل بیش از شش ماه طول نکشید.البته نباید پیگیری های برادر عزیزم آقای یوسف حسابی را که در معرفی روستاهای محروم ما از هیچچ کمکی فرو گذار نمیکنند را از نظر دورداشت.

ایشان در سفر اخیر شان نیز که برای مراسم جوان تازه درگذشته مان ،به روستا آمده بودند قول دادند تا باز هم با مسئولین شهرستان صحبت کنند.

ممطمئن هستم که هرگز با نگاهی کارشناسانه به روستاهای بالادست اشکور که از مرکز شهرستان فاصله دارند نگریسته نشده است.زیرا اگر درست به نقشه منطقه نگاه کنیم در می یابیم که اگر جاده وربن وسورتله به روستای ایر محله وصل شود، هم جاده پایدارتری خواهد بود وهم روستاهای ایر محله وایزین وریسن وچمتو ولسبو ونیز اکبر اباد وصمد آباد نیز میتوانند از طریق این جاده دسترسی آسانتری به قزوین ورشت ولاهیجان داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: حادثه, سقوط ماشین, تشییع, بسیج سازندگی, قضاوقدر
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

وقتی طلبکارخجالت میکشد!!!!!!! جمعه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۳ 9:19

بسیاری از دوستانم اظهار لطف نموده ومدام ازحقیر می پرسند که چرا کمتر مینویسم وحضور مداومی دراین صفحه ندارم.

(((((دوستی تعریف میکرد سالهاپیش کتابی رابه یکی از دوستانم به امانت داده بودم تابخواند.مدتهای مدیدی گذشت ودوستم کتاب را پس نداد.اورادیدم وتقاضاکردم که کتاب را پس بدهد اما اوبه روز بعد موکول کرد.من نیز هر ازگاهی اورا میدیدم ودرخواستم را تکرار میکردم.چندسالی طول کشید اما دوستم کتاب راپس نداد.درعین حال نیز هیچگاه نمیگفت که آن را پس نمیدهد.من از این آمدن ورفتنها وگفتن ها وشنیدن ها ووعده های به فرداخسته شدم وقید کتاب رازدم.دوستم مرا از روبرد .حالا دیگر من خجالت میکشم که اورا ببینم.چون میترسم باز به من وعده فردا بدهدومن باز به یاد کتابم بیفتم...........))))))))

قصه کم کاری بنده هم همین است.سالهای زیادی است که دراین صفحه مینویسم اما هیج نتیجه ای عاید روستاهای ما نشده است .راستش دیگر از تکرار خواسته ها وناداشته هایمان خجالت میکشم.تا آنجائی که من بخاطر دارم بسیاری از مردم روستاهای ما با عنوان همین مشکل(عدم وجود یک جاده درست وحسابی وقابل عبور ومرور) در ایام مختلف عمرشان گذران کرده اند ونتیجه ای نگرفته اند.وخیلی هانیزباحسرت همین مشکل دنیارا وداع کرده اند.

بنده حقیر هم درطول شش ،هفت سال گذشته به اشکال مختلف مسائل ومشکلات روستاهای خودمان را بیان کرده ام.مردم ما برای رسیدن به خواسته های خود به هر دری میزنند اما به هیچ جوابی نمیرسند.

نمیدانم شاید مسئولین محترم شهرستان ما، مارا درخور یک جواب درست نمیدانند.یا شاید اصلأ ما درآمار بودجه های عمرانی شهرستان دیده نمیشویم.

گاهی فکر میکنم اسامی روستاهای ما ونقشه های آن تنها درزمان انتخابات های مختلف به خصوص انتخابات مجلس رو میز مسئولین شهرستان قرار میگیرد.چون دراین زمانها است که افراد مختلف به روستاهای ما سرازیر میشوند وبا وعده های شیرین روستائی بیچاره را واداربه دادن رأی میکنند.

پس از شمارش آرا برنده ها وبازنده ها به زندگی خود برمیگردند ویادشان میرود که چه گفته بودند.

دیگر برای برنده فرقی نداردکه تگرگ محصول روستائی را از بین میبرد.

دیگر برای برنده فرقی نداردکه برف بیموقع چه برسر روستائی می اورد.

دیگر برای برنده فرقی نداردکه روستائی جاده ندارد.

مدرسه ندارد.

آب بهداشتی ندارد.

مسکن خوب ندارد.

برنده میرود تابرمسند خودتکیه زندوبه خود ببالد که چند روزی را برای دریافت آرای این بیچارگان به روستاها سفرکرده است.

حدیث مشکلات ونامرادی مردم روستاهای مامثنوی هفتاد من کاغذ است.گویا روستاهای ما تنها برای از میدان بدرکردن رقبای انتخاباتی کاربرددارد ولاغیر.زیرا همیشه درزمان انتخابات نمایندگان کاندیداها مشکلات این مناطق را به رخ دیگران میکشند وخودرا فرشته نجات این مردم معرفی میکنند.

راستش قصد ندارم گفته های پیشینم را که بار ها گفته ام دوباره تکرار شود.من هم مانند صاحب آن کتاب دیگر میترسم که بگویم خواسته ای دارم زیرابیم ان دارم که دوباره آن وعده های.......تکرارشود.وباز من وخوانندگان این صفحه دچارامیدی واهی شویم.

وسخن آخرم:

جناب آقای رهبری املشی عزیز،الوعده وفا


برچسب‌ها: کتاب, وعده, وفا, مثنوی, نماینده
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

پیگیری جاده روستاهای وربن وسورتله پنجشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۳ 13:7

دوست عزیز ماآقای یوسف حسابی نامه ای تشکرآمیز وهمچنان تقاضای پیگیری وترتیب اثر دادن به جاده وربن وسورتله واینی خدمت جناب آقای سردارنقدی تقدیم کرده اند که درذیل تصوراین نامه درج گردیده است.

ضمن قدردانی از زحمات همه کسانی که درساخت پل وربن وسورتله کمک کرده اند،همچنان مصرانه تقاضا داریم که جهت تسهیل در عبور ومرورمردم زحمت کش روستاهای محروم وربن وسورتله واینی نسبت به مرمت وبازسازی این جاده اقدام عاجل بعمل بیاورند.

باتشکر از آقای یوسف حسابی که همچنان خستگی ناپذیر،دوش بدوش مردم این روستاهادرفکر برآوردن بخشی از نیاز این مردم میباشند.

 

 

جناب سردارنقدی عزیز باتوجه به لیاقت وشایستگی که درحضرت عالی سراغ داریم امیدواریم که شمابانی خیر شده ومعضل بزرگ این مردم دورافتاده وبیکس راچاره نمائید.

 

 برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: سردارنقدی, جاده, انقلاب اسلامی, لوله گالوانیزه, خستگی ناپذیر
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

امام زاده آقاسیّدهاشم سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ 21:15

در3کیلومتری شرق روستای وربن وروستای سورتله برروی تپه ای مشرف به تعداد زیادی روستا بقعه کوچکی است بنام امام زاده آقاسیدهاشم.از دیرباز مکان این امام زاده زیارت گاه بسیاری از مردمان روستاهای اطراف بوده است.کمتر کسی را در روستاهای اطراف امام زاده میتوان یافت که حد اقل یک بار به زیارت این مکان باصفا نرفته باشد.بسیاری از مردم نیز به قصد تفرج در طبیعت ونیز کوه گردی گذرشان به این امام زاده افتاده است.بدلیل قرارگرفتن درمکانی که مشرف به روستاهای زیادی هست،میشود گفت که تمام مردم این روستاها،بقعه آقاسیّد هاشم رامیشناسند.بسیاری از مردم نیزبرای گرفتاریهای جور واجورزندگی به این مزارمتوسل میشوندونذوراتی نیز اهداء می کنند.درحال حاضراین بقعه ازساختمانی بسیارکوچک برخورداراست.ضریح کوچکی نیز زینت بخش داخل بقعه میباشد.بدلیل فقر مادی مردم روستاهای اطراف وهم دستری مشکل به این بقعه بدلیل فقدان جاده این مکان باصفاچندان شناخته شده نیست.گرچه هرکس تنها یک بار به زیارت این مکان رفته ودرجوارچشمه لوران خانی که به فاصله کمی از بقعه می باشد آبی اشامیده است،همیشه آرزوی بازگشت دوباره به این مکان را دارد.هنگامی که روی صخره کناربقعه می ایستی روستاهای ایرمحله،ایزین،ریسن،برمکوه،کیاسه،دوآب،پینوند،اکبرآباد،صمدآباد،وربن،سورتله،اینی،توسه چالک وبسیاری دیگر از روستاها به وضوح قابل روئیت می باشند.روستای تابستان نشین راسران که درجواربقعه قراردارد،درایام بهار وتابستان پذیرای زائران این مکان مقدس هست.

وجودآب وهوای پاک ونیزکوه ها وتپه ماهورها ونیزجنگل پائین دست امامزاده این مکان را به تفرجگاهی آرامش بخش تبدیل کرده است.وجوداشکال گوناگون که درصخره هاوسنگهای اطراف درطول سالیان متمادی ایجادشده است،برای زائران این مکان مقدس بسیارشگفت انگیزاست.

مردم روستاهای وربن وسورتله واینی دربیشتراوقات فراغت به این مکان متبرک سفرمیکنندتابه روح وجسم صفا وآرامش بدهند.

 

ازتمام مردم روستاهای اطراف این بقعه متبرکه تقاضادارم اگر اطلاعات جامع ازگذشته این مکان دارندویا عکس وخاطره دربخش نظرات همین مطلب برایم ارسال کنندتا به نام خودشان درهمین صفحه درج گردد.

 

برچسب‌ها: آقاسید هاشم, امام زاده, بقعه متبرکه, کوه گردی, زیارت
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

بوته زیبای گل گاوزبان من شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ 14:39
 

تصمیم داشتم درسال 93پست تازه ای دراین صفحه نگذارم.آخرمافقط درد دلهای مردم روستاهامون رو مینویسیم.اما کسی برای درمان این دردها قدمی برنمیدارد.گویا از دید مسئولین شهرستان دیگه نه روستاهای ما اهمیت دارند ونه مردم روستا.

 

گفتیم ونوشتیم که جاده درست وحسابی نداریم.برق درست وحسابی نداریم.امکانات اولیه درست وحسابی نداریم.مدرسه نداریم.بهداشت نداریم.........نداریم......نداریم........نداریم......گاهی قولی داده شد.شاید به این دلیل که دلمان نشکند.شاید مسئولین محترم شهرستان فکرکردند که نازک دلیم وممکن است دپرس شویم.

 

بهر حال عوامل بسیاری دست به دست هم دادند تا تصمیم بگیرم که دیگر دراین صفحه ننویسم.اماچندروزقبل اتفاق جالبی افتاد.چیزی که باعث شد علی رغم کم لطفی های تمام کسانی که میتوانستند کاری بکنند ونکردند،باز هم بنویسم.هرچند باز هم نوشته هایم غمنامه های مردم ماخواهد بود.

 

تک بوته گل گاوزبان درحیاط خانه

صبح مشغول آب دادن باغچه کوچک حیاط خانه بودم که متوجه تک بوته گل گاوزبان وسط حیاط شدم.سال گذشته نهال این گل را از روستا آورده ودرحیاط خانه کاشته بودم.امسال بوته گل رشدکردوازچندروز قبل به تدریج شروع به گل دادن نمود.روزهای اول درحد چهار یا پنج گل باز میشد ومن باشور وشعف بسیار آنهارا میچیدم وخشک میکردم.عاشقانه دور این بوته گل میگردم ومانندکودک نوزادی تروخشکش میکنم.امروزبیش از200عددگل داد.ومن شادمانه عکسهای زیادی ازآن گرفتم ومانندکودکان باآن بازی کردم.درطول این روزها نیز به بسیاری از دوستانم ونزدیکانم راجع به این گل گفته ام.علی رغم اینکه همه میگفتند که گل گاوزبان دراین محیط که از منطقه بومی آن بسیار دوراست گل نمیدهد،اما من کاشتمش وبوته گل گاوزبانم گل داد.

 

واینهم حاصل بازی کودکانه ام باگل گاوزبان

(کاش امکان زندگی درروستافراهم میشد،تاخروار خروارازاین گل زیباوداروئی چیده میشد)

امروز وقتی مشغول چیدن گل های زیبای گل گاوزبان بودم،فکرکردم بالاخره کسی پیدا میشود تا به وضع روستاهای ما برسد.گل گاوزبان محصول بومی منطقه وسیع اشکورات است.دربهار واوایل تابستان زمین های وسیعی زیرپوشش این گل زیبا قرارمیگیرد.بسیاری ازمردمان روستاهای ما ازاین طریق امرارمعاش میکنند.من باشور وشعف وصف ناپذیری به تک بوته گل گاوزبانم نگاه میکنم درحالی که روستاهای ما باغهای وسیعی ا زاین گل داروئی را دارا میباشد.اما آنچه که حائز اهمیت است این مسئله لاینحل عدم امکانات زیستی در روستا هست.

 

گلهای خشک مال روزهای قبل است

امثال من امروز بدلیل بسیاری از کمبودها ناچارند بجای داشتن باغهای وسیع وپربارگل گاوزبان وفندق وبسیاری دیگر از محصولات باغی به داشتن گاه یک بوته گل ویا یک درخت درحیاط کوچک خانه شان درشهربسنده کنند.وشادمان باشند که بوته شان به گل نشسته است.دردبزرگی است که نتوانیم ازداشته هایمان به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم وآنگاه خودمان راتنها به دلخوشیهای کوچک سرگرم کنیم.

 

گل گاوزبانی که امروزچیدم

درروستاهای دورافتاده اشکورآب وزمین به قدرکافی یافت میشود.تنهاکافی است تابه صورت درست مدیریت شود.آنگاه بسیاری از مردم خواهند توانست تا نان زندگی خودرادرروستایشان تحصیل کنند.اما افسوس وصددریغ ودردکه نه خودروستائی توان رفع بعضی نارسائیهارادارد ونه مسئولی که به دردش برسد.هر از گاهی دلخوشیهائی ایجاد میشود .مثلأ وکیلی ویا فرمانداری ویا استانداری وعده هائی میدهد.اماپس ازچندی فراموش میشود.باز روستائی میماندوهزاردردبیدرمان.

 

این هم باغ گل گاوزبان درروستای وربن

این خواست تمام مردم روستاهای دورافتاده اشکوراست که مسئولین برای کارهائی که میتوانند انجام بدهند چاره اندیشی کنند.اولین وابتدائی ترین درخواست همه داشتن جاده دسترسی به مناطق دیگر است که برای عبورومرورقابل قبول باشد.زیرا بدون وجودجاده وعبورومرورآسان به روستا امکان هیچ کاری وجودندارد.همه روستاهائی راکه من میشناسم از نبود جاده ویا نداشتن یک جاده خوب درعذابند.روستاهائی مانند کیاسه،برمکوه،ایرمحله،اکبرآباد،صمدآباد،چمتو،توسه چالک،اینی،سورتله،ریسن،ایزین ووربن وبسیاری دیگر از روستاها که مردمانش بدلیل عدم وجود جاده یا مجبور به ترک روستا شده اند ویا در فقر ومحرومیت گذران عمر میکنند.وماهمچنان درحسرت یک جاده خوب برای انکه بتوانیم مولد باشیم ونه مصرف کننده صرف.

ویک سئوال همیشگی:براستی هزینه ترمیم جاده روستاهای ماچقدراست؟

 

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

 


برچسب‌ها: جاده خوب, عبورومرور, فرمانداری, گیاهان داروئی, دپرس
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

سال نومبارک چهارشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۲ 20:58

 


برچسب‌ها: ذهن آرام, خواب شیرین, خبرخوش, خیال راحت, تن سالم
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

هیچ وعده ای به ثمرننشست دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲ 8:35

سال جدید هم درحال رسیدن است.مبارک باشدانشاءاله.طی سالهای گذشته همیشه درهمین مواقع امیدوارانه از بهترشدن اوضاع روستاها نوشتم.امسال هم همین امیدواری رادارم .درسالهای گذشته بسیاری ازدوستان وعده هائی دادند وحتی حرکتهائی کردند اما هیچکدام به عمل نرسید.بسیاری از مسئولین نیز وعده هائی دادندولی آن نیز به عمل نرسید.بسیاری از نارسائی هابه گردن این مسئول وآن مسئول گذاشته شد.اما درعمل هیچ تغییری در وضع روستاهای ماحاصل نشد.امید واربودیم که باآمدن وکیل تازه اوضاع بهتر بشود که نشد.آقای رهبری املشی نه تنها خودشان برای بازدید روستاهای بالای اشکور نیامدند بلکه نمایندگان ایشان نیز چنین زحمتی به خودندادند.خوب نمیتوانم دراینجا از عملی نام ببرم که واقعآ به ثمر نشسته باشد.ناچارم ناداشته هارافهرست کنم تابلکه درحافظه مسئولین محترم بصورت موردی باقی بماند.

1-جاده ما واقعأبد وغیرقابل استفاده هست.

باهزینه نسبتأبالائی اقدام به احداث پل شده است .اما جاده دوطرف پل خراب هست ودر عمل پل را غیرقابل استفاده قرار داده است.عدم وجود جاده باعث شده است که بسیاری از خدمات رسانیها با مشکل مواجه بشود.یاحداقل اینگونه عنوان میشود.

2-شبکه برق این روستاها خیلی،خیلی،خیلی بد هست وباهیچ معیار واستانداردی قابل مقایسه نیست.

این شبکه بسیارضعیف وناکارآمد هست.وقتی قطع میشود تاچندروزپیدایش نمیشود.وقتی هم هم هست چندان قدرتی ندارد.به خصوص در روستای وربن.

3-سیستم مخابراتی بدهست.بدهست.بدهست.

قبلأسیستم مخابراتی از شهرستان رودسرتغذیه میشد که چندان بد نبود.اما از زمانی که توسط شرکت کوه نور اقدام به نصب دکل شده دیگر نمیتوان به راحتی از این تلفن استفاده کرد.

4-شبکه بهداشت ودرمان ندارد.

این مورد اخیر گویا مربود به افسانه های قدیمی است.زیرا وقتی راجع به بهداشت ودرمان صحبت میشود ،هیچکس به آن هیچ توجهی نمیکند.

5-مدرسه خوب ودردسترس ندارد.

ندارد های بسیاردیگری هستند که دوست ندارم با عنوان کردنشان عید را به کام مسئولینی که میتوانند کاری بکنند اما نمیکنند تلخ کنم.

همیشه فکرمیکنم که قرار نیست کاری صورت بگیرد والا به راحتی میشود همه این ناداشته هارا با اندک هزینه اما مدیریت صحیح به داشته تبدیل کرد.

درموردتوانائیهای بالقوه روستاهای ما بسیار دراین صفحه نوشته ام.نمیخواهم دیگر بگویم که باداشتن موارد بالاکار افرینی خواهد شد وجلو رشد مهاجرت را میشود گرفت وچه وچه وچه............

فقط این را بگویم دراین روستاها مردمانی زندگی میکنند که دستشان به هیچ کجابندنیست.چشمانشان به دستهای مسئولین شهرستان واستان است که امید وارند به دادشان برسند.

سال جدید درحال فرارسیدن است وقصد ندارم از کسی گله یا شکایت کنم .فقط یاد اوری میکنم که مسئولین محترم شهرستان یادشان نرود که روستاهای وربن وسورتله واینی نیز درحوضه مدیریتی شهرستان رودسرقراردارد.

دوستان مسئول درشهرستان یادتان باشد روستاهای خالی از سکنه هیچ جذابیتی ندارد......والسلام.

اجتماع

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

 

مراجعه نمائید

 


برچسب‌ها: روستاهای خالی ازسکنه, سالجدید, مدیریت صحیح, افسانه های قدیمی, شبکه بهداشت ودرمان
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

تکامل روستا چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ 7:15
 

حالا باورم شده است که خالی شدن روستاهاازسکنه بخشی از تکامل زمین می باشد.درگذشته های بسیاردور بابرخورد یک شهاب سنگ بسیارعظیم گونه های مختلف حیات در روی زمین به نابودی گرائیدتازمین به تکامل برسد وگونه های تازه تری به وجودبیایند وبه زندگی ادامه بدهند.اکنون نیز روستاهای مولّد خالی از سکنه میشوند تاحاشیه های شهرهاراپر کنند تا شهرها تبدیل به ابرشهربشوند وحاشیه نشینان شهری نیز کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند.خوب اینهم نوعی تکامل است.یعنی تبدیل شدن روستائی مولّد به شهرنشین محتاج به همه چیز.اگر درگذشته های خیلی دوریک شهاب سنگ باعث انهدام گونه های حیات شد اینک دست بسیاری از دست اندرکاران که مقدرات مردم روستابه آنان سپرده شده است باعث انهدام روستاهامیشود.البته میدانم که عمدی برای از بین بردن بافت روستائی وجودندارد.بلکه عدم مدیریت صحیح روستاهارابه سمت خالی شدن ازسکنه سوق میدهد.وقتی روستائی ازبدیهی ترین امکان زیست درروستایش محروم میشود،ناچاراست برای ادامه حیاتش اقدام به مهاجرت نماید.وقتی یک روستا مدرسه ندارد وبرای بردن فرزندان دانش آموزش به مدرسه درروستای دیگرجاده ندارد،چه کار دیگری میتواندبکندجز کوچیدن به مکانی که مدرسه دارد.درصد بسیاربالائی ازمهاجرتهای روستائیان به نقاط دیگربدلیل عدم امکانات زیستی میباشد.اما وقتی کسی را از زمینش جدامیکننددرواقع اورا بادستان وچشمان بسته به گودالی انداخته اند که شاید خود نداند وبه آن هجرت دل خوش میکند.عدم مدیریت صحیح روستائی وناکارآمدی بسیاری از طرح های عمرانی باعث میشود تا بسیاری از اعمال یا نیمه کاره رهاشوندیابازده خوبی نداشته باشند.مثلأباهزینه بالائی پلی برروی رودخانه بین روستای اینی ووربن وسورتله ساخته شده است.


امابدلیل نبودن جاده خوب بین دوطرف پل عملأناکارآمدهست وتغییری درپیرامون خودایجادنکرده است.زیراتنهاساخت یک پل مشکلی را از عبور ومرور بین روستاها وشهر حل نمیکند.وجود یک جاده خوب دردوطرف پل از واجبات وضروریات است.

میدانم که بسیاری از مسئولین شهرستان از مشکلات روستاهای ما خبرندارند.وآنانی هم که باخبرند یا برسر کارنیستند ویا چندان فرصتی برای پرداختن به مسائل روستاهاندارند.

یاشرکت مخابرات کوه نور دکل مخابراتی در روستابرپاکرده است.اما این دکل کارآئی لازم راندارد.تنها دکوری است که از دور،دل میبرد.هیچکس پس از نصب این دکل از ارتباط خوب تلفنی برخوردار نبوده است.البته من قبلأ نیز از زحمات برادران شرکت کوه نور تشکر کرده ام.درموردمدرسه وبهداشت وامکانات دیگر نیز نباید چیزی گفت.زیرا تنها به سیاهی های دل می افزاید.نمیدانم وقتی مسئول شهری یا استانی از مهاجرت یک خانوار روستائی میشنود چه حسی پیدا میکند.لابدخیال میکند که این نیز از سختیهای روستا خلاص شد وبه آرامش شهر پیوست.اما همه میدانندکه هجرت یک آدم روستائی برایش آرامشی ندارد.زیرا مانند درختی است که شاخ وبالش رازده اند.

اماهمچنان امیدوارانه نگاه برراه داریم که شاید کسی فریاد بیکسی روستائیان مارابشنودوجوابی درخوربدهدبرای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس
مراجعه نمائید


برچسب‌ها: تکامل روستا, شرکت مخابرات, مدیریت صحیح, طرح های عمرانی, آرامش
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

کاش یلدافراموش نشود شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ 10:40

یلدا هم میگذرد.شب یلدا، شب دراز قصه های مادر بزرگ برای خواباندن بچه های کنجکاو ،که می خواهند بدانند ،آخر قصه چه میشود ،به صبح میرسد.

دیگر مادر بزرگها در شب یلدا حوصله قصه گوئی ندارند.زیرا حضور تلوزیون وشبکه های رنگارنگ بی معنی وبا معنی  جای مادر بزرگ را گرفته است.آخرخودمادربزرگهاهم باید بنشینندجلوی تلویزیون وسریالهای رنگارنگ خودشون روببینند. آدمهای قصه مادر بزرگ ،جان گرفته اند وراه میروند .دیگرکبوتران نامه بر قصه مادربزرگ آن سرعت خاص راندارند تاروح کودک ونوجوان عصر حاضر را ارضاء کنند.حالا کبوتران نامه برتبدیل به پرندگان آهنین بالی شده اند که فراتر از صوت که نه ،فراتر از سرعت نور میپرند.مادر بزرگ اگرحوصله ای برایش مانده باشد،هرچه قدر هم رنگ ولعاب قصه اش را افزایش بدهد به حدی نخواهد شد که زن روبوتی ویا مردآهنی را از میدان بدر کند.عمق نگاه قصه مادر بزرگ چاهی است که امیر ارسلان برای نجات فرخ لقا در آن فرو رفت.اما زن روبوتی با پرنده آهنین بال خود در کسری از ثانیه کائنات را در می نوردد.چوب جاروی قصه مادر بزرگ در برابر شمشیر لیزری فاتحان فضا رنگ می بازد. زندان هفت در قصه مادربزرگ، به زندان غیر قابل نفوذ آلکاتراز بدل شده است.دیگر چشمی به دهان مادر بزرگ دوخته نیست که باحیرت منتظر ادامه قصه باشد.اصلا دیگر قصه ای نیست.کودک یلدای امشب ،دلخور از شلوغی خانه که نمی تواند ادامه گودزیلاوبتمن ومرد انکبوتی ومرد آهنی  را به بیند،باقهر برای تخلیه خشم فروخورده اش از خانه خارج میشود.دیگر درشب یلدا وشبهای از پی آن کرسی مادر بزرگ مأمن وپناهگاه بزهکاری بچه های بازیگوش نیست،که از ترس تنبیه خودرا در زیر آن مخفی کنند.

آه،مادر بزرگ بیچاره من .دیگر کسی به قصه هایت گوش نمیدهد.نورچشمیهایت چشم وگوش به قصه های دیگری دارند.اما کاش بار دیگر تورا می دیدند ومی شنیدند.کاش تونیزباردیگر باحوصله ای درخورشأن مادربزرگیت به قصه گوئی میپرداختی .آخ که کودکان امروز،چه لذتی را از دست داده اند وقتی که دیگر یلدا معنی خودرا از دست داده است.کاش بار دیگر مجال تجربه یلدا آنگونه که در گذشته بود درک میشد.افسوس که فاتحان قلبهای کودکان دیروز خاموشندواغواگران ذهن کودکان امروز پرصدا.

امابه گمان من یلداهرگزدردلهای کودکان دیروز فراموش نمیشود.این عکسهای برفی راهم گذاشته ام تا به یاد بیاوریم که درگذشته بیشترشبهای یلدای ما بابرف همراه بود.تصاویربرفی از:  (اع-محمدی)


برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس
مراجعه نمائید


برچسب‌ها: یلدا, قصه مادربزرگ, چله, کرسی, زمستان
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

قصه افتتاح پل وربن وسورتله یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ 8:23

دوهفته قبل که برای دیدن پدرومادرم ونیز کمک به آنان درجمع آوری فندق، به روستا رفته بودم بادونفر مواجه شدم که دراطراف پل رودخانه وربن وسورتله مشغول بررسی بودند. بادیدن خود رو آنهاکه آرم سپاه را داشت حدس زدم که باید از پرسنل سپاه رود سرباشند.به همین دلیل ازآنها دلیل آمدن به روستا را پرسیدم. آنهاگفتند آمده اند تا پل احداث شده در سال گذشته را رنگ آمیزی کنند.زیرا قرار است که مسئولین بلافاصله پس از آن برای افتتاح پل بیایند.

چیدن فندق دروربن

هنگام چیدن فندق درباغات وربن 

دراینکه بچه های زحمتکش سپاه وبه خصوص جناب حاج کاظم میرزائی برای احداث این پل دچار زحمت زیادی شده اند جای شک وتردید نیست وبنده بارها در همین صفحه از آنان تقدیر وتشکر کرده ام.اما میشد که این پل خیلی پیشتر از این افتتاح شود.گرچه هنوز هم دیر نیست وجای بسی خوشحالی را دارد.

 بخشی از بهترین قسمت جاده وربن درفصل تابستان

این جاده تنها درسه ماه از سال قابل استفاده است آنهم بصورت بسیار سخت واز روی اجبار

من که از این خبر بسیار خوشحال شده بودم از دوستان سپاهی خواستم تا به روستای ما تشریف بیاورند.اما گویا دوستان نیز وخامت اوضاع جاده مارا دیده وترجیح دادند بدون دیدن روستای ما باز گردند.من نیز امید وار شدم که طی یکی دوروز آینده کار رنگ امیزی صورت خواهد گرفت ومسئولین محترم نیز برای افتتاح خواهند آمد.به همین دلیل این خبر را به روستائیان رساندم واز آن زمان نیز چشم به راه کسانی هستیم تا پل را زیباترکنند.........

تصویر جاده دوطرف پل رودخانه بین اینی وربن وسورتله

انصاف نیست این پل بر روی رودخانه ای باشد که در دوطرف آن جاده درستی وجود ندارد. 

روستائیان مردم ساده دل وزود باوری هستند وبسیار زود تحت تأثیرحرف دیگران قرار میگیرند .زیرا به پندار آنان کلام منعقد شده ضمانت اجرائی دارد.به همین دلیل است که سالهای متمادی را در آرزوی داشتن یک جاده سپری کرده اند.

کاری به دولتهای قبل از انقلاب ندارم.زیرا دیگر نیستند تا جوابگو باشند.روی سخنم با مسئولین محترم شهرستان رودسر ونیز استان گیلان است.طی دهه های متمادی مسئولین بسیاری آمده ورفته اند ووعده های بسیاری نیز داده اند واما دریغ از عمل به آنها در مورد روستاهای دور افتاده اشکور.

 .....وباز هم پل

قراربود آقای رهبری املشی پس از ساخت این پل جهت ترمیم جاده دوطرف آن اقداماتی بفرمایند

وکلای محترم شهرستان نیز در ادوار مختلف قول های بسیاری داده اند اما هیچکدام به میدان عمل حتی نزدیک نیز نشده است.

راستش دیگر دوست ندارم درد دل کنم .اینک تمام موجودی روستاهای ما غمنامه ناداشته هائی هست که میتوانست با اندکی دلسوزی باشد.

وقتی من از طبیعت زیبای اشکور مینویسم ویا از امکانات بالقوه آن میگویم ویا از هوای پاکش تعریف میکنم تمام آن با نداشتن یک جاده خوب که دیگران بتوانند از آن استفاده کنند به هیچ بدل میشود.

گاهی وقتها که در کتابها ویاهمین صفحات مجازی به مطالب وتصاویردقت میکنم میبینم حتی فقیر ترین نقاط دنیا نیز که دارای مسئولین بی مسئولیتی!!! نیز هستند دارای جاده های دسترسی بسیار خوبی هستند.ولی ماکه مفتخریم درسایه اسلام وجمهوری اسلامی هستیم وتمام مسئولین ما پیش از آغازمسئولیت قسم به خدمتگذاری میخورند،در روستاهای دورافتاده ولی نه چندان صعب العبور از داشتن بدیهی ترین امکانات بی بهره ایم.

 قصه این پل مانند پالان بزک شده ایست برای خری مردنی

جوانان روستا بدلیل همین عدم امکانات اولیه هست که روستا را ترک میکنند.وقتی جاده نیست آنگاه بهداشت هم نیست مدرسه هم نیست.آب لوله کشی بهداشتی هم نیست برق هم نیست تلفن هم نیست وبسیاری چیز های دیگر هم نیست.

دلم آتش میگیرد وقتی میبینم جوانی برای فرستادن فرزندش به مدرسه تمام امکانات زندگی اش را رها میکند وتن به غربت میسپاردتا فرزندش درس بخواند.

 

واین جاده که پل را به روستای وربن پیوند میدهد.انصافأ درشأن استان مانیست.

حیف است که این همه بودجه برای اندکی هزینه برای ترمیم جاده ازبین برود

همین امسال دو خانوار جوان به بهانه فرزندان شان از روستای وربن کوچیدند.آیا برای عدم حضور آنان در روستا جایگزینی هست؟

مگر هزینه زیر سازی این جاده چقدراست که کسی به آن اهمیت نمیدهد.معلم به بهانه نبود جاده نمی آید.مآمور بهداشت نمی آید .اگر برق قطع شود نمی آیند.اگر کسی در حال مرگ باشد نمیتواند به آسانی به جائی برود.

آقایان مسئول در شهرستان به خدا قسم به خود خدا باید جوابگوباشید.

بچه های خوب روستای اینی

اصلأ همین بچه ها باعث شدند من این پست را بگذارم

وقتی ازشان پرسیدم اهل کجائید با تردید گفتند قزوین.زیرا از وضع نامناسب روستاهای خود خجالت میکشیدند 

بهر حال من از دیدن کسانی که اقدام به رنگ آمیزی پل خواهند کرد بسیار شاد شدم.نه از آن جهت که پل زیبا میشود بلکه امید وار بودم که کسانی برای افتتاح پل می آیند وبا مشکلات ما از نزدیک آشنا میشوند.اما اینک پانزده روز از آن زمان کذشته است وهیچ کس برای رنگ آمیزی پل نیامده است.

کرچه هر مقدار پل زیباتر باشد بیشتر به جاده خراب دوطرف خودش دهن کجی میکند.

اما علی رغم همه اینها ما هنوز هم امید وار به گشایشی هستیم که شاید بشود.والسلام
برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس
مراجعه نمائید


برچسب‌ها: سپاه, دولت, لوله کشی آب, معلم, برق
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

شکایت ازکه کنم یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۲ 19:2

انگارامسال اینطور مقدّر شده که من هر بار بخواهم پست تازه ای بگذارم ،از ناملایمات روستاها بنویسم.پس از مسئله تگرگ گه بیموقع گریبان بخش وسیعی از روستاهای اشکور را گرفت وخسارات عدیده ای به بار آورد ،والبته علی رغم تقاضاهای مکرّر از سوی حقیر وبسیاری از دوستان هیچ قدمی برای روستا ئیان برداشته نشد.گویادوستان مسئول در امور شهرستان چندان تمایلی به بودن یا نبودن این روستاها در حوزه شهرستان ندارند.

شاید هم وجود چنین روستاهای دور دستی برای شهرستان جز در بر داشتن هزینه های زاید سود دیگری نداشته باشد.مردم این روستاها هم دیگر خودشان را به خدا سپرده اندوبه این باوررسیده اند که نباید چشم امید به مسئولین شهرستان داشته باشند.

بنده بار ها در این صفحه تنها منباب یادآوری به دوستان مسئول در شهرستان ،مسائل گریبانگیر روستاهای دوردست اشکور را نوشته ام ،والبته گاه نیز حضوری یادآورشده ام.

داستان جاده روستای وربن وایضآ سورتله نیز خود حکایت هفتاد من کاغذ است که دیگر گویا تاریخ مصرف خودرا ازدست داده است.زیرا علیرغم هزینه کلانی که برای ساخت پل فلزی بر روی رود خانه وربن وسورتله صورت گرفت(خداوند به بانیان ساخت این پل اجردنیوی واخروی عنایت بفرماید) وباز علی رغم تمام تلاش دوست بزرگوار ما آقای یوسف حسابی که در فکر رفاه ورفع مشکلات مردم روستاهای ماهستند،هیچکدام از مسئولین ساخت پل حاضر نشدند تا این سازه را از پیمانکار تحویل بگیرند وآنرا افتتاح نمایند.این پل همچنان بلاتکلیف مانده است وبه جاده بد ونامناسب دوطرف خودش دهن کجی میکند.

بیشتر به این دلیل عکس میگذارم تا کمی از تلخی یاد داشتهایم بکاهم

البته بهتر از پل چوبی دست ساز بر روی رودخانه هست که پیشتر ما با اسب والاغ از روی آن عبور میکردیم.جنا ب رهبری املشی وکیل محترم شهرستان رودسر در مجلس شورای اسلامی هم در سال گذشته طی ملاقات حضوری که با ایشان داشتم قول دادند که پس از اتمام پل به فکر چاره برای جاده نیز خواهند بود.اما گویا جناب رهبری املشی هم بسیار درگیر مسائل شهرستان هستند که فراموش کرده اند که روستاهای دور دست نیز در حوزه انتخابیه ایشان وجود دارد.اینکه مادست به دامان مسئولین میشویم به دلیل عدم تمکن مالی ما هست والا دوست نداشتیم تا مزاحمتی برای دوستان ایجاد کنیم.

البته بنده به این مسئله کاری ندارم که در بهترین روزهای خشک سال نمیشود با ماشین به بسیاری از روستاها سفر کرد.زیرا گاهی خجالت میکشم تا به دوستان شهر نشینم بگویم در روستائی هستم که هنوز ماشین به آنجا نمیرود.درمورد مخابرات روستاهای ماهم هیچ نگفتن بهتر است. زیرا آنقدر وضع این خظوط خراب هست که به گمان من تنها باید کسی امتحانش کند تا به بدی ونا کار آمدی آن ایمان بیاورد.جناب آقای یوسف حسابی تلاش بسیاری برای رفع بعضی از مشکلات روستاهای ما کردند وگویا ایشان نیز از عدم همکاری مسئولین خسته شدند.گرچه هنوز هم امید وار به نگاه مسئولانه مسئولین به این روستاها هستم.اخیرأ هم روستاهای کوهستانی دچارنوعی دیگر از ناملایمات طبیعی شده اند .از حدود بیست روز قبل هوا بطور دائم ابری وبارانی است که این امر باعث از بین رفتن باقیمانده علوفه واز بین رفتن محصولات باغی میشود.روستائیان بالادست بطور جدی در محاصره ناملایمات طبیعی وغیر طبیعی قرار گرفته اند .من باز هم از مسئولین تقاضا دارم نگاهی تازه به این مناطق داشته باشند.زیرا به هر حال این مردم گرچه زبان اعتراض وتقاضا ندارند اما اهل این آب وخاکند وباید که درحمایت دولت ومسئولین باشند.

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: روستاهای کوهستانی, ناملایمات طبیعی, علوفه دامی, دولت, مجلس شورای اسلامی
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

بهاردروربن پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ 22:28


 

خانه پدری من در زیباترین روزهای بهاری دراتش سوخت.

باتمام تلاش همسایگان ومردم روستاهای اطراف ،خانه پر از خاطرات کودکی ما به خاکستر بدل شد.

این تصویرخانه پدری است که در آتش سوزی دهم خرداد۹۲ سوخت.

این تصویر هم متعلق به قبل از آتش سوزی میباشد.

 

این تصویر بعد از حریق است.

 

وپایان یک خاطره که نه هزاران خاطره شیرین.اما زندگی ادامه دارد.هرروز چیز تازه ای به وجود میآید وهر سال بهار از راه میرسد.

خانه های کهنه با تمام خاطرات خوب وبد شان از بین میروند وخانه های نو جایگزین آنها میشوند.

...........وهرچیزکه خلق میشود،لاجرم روزی به نابودی می گراید.


 

بهاردر روستای وربن

 برای دیدن پدر ومادرم به روستا سفرکردم.(علی رغم اندوهم ازناراحتی پدرم بابت از دست دادن خانه اش )نتوانستماز دیدن مناظر زیبای بهاری غرق شعف وشور نشوم.حیفم آمد دوستانم را وبازدید کنندگان این صفحه را در دیدن زیبائیهای خداوندی سهیم نکنم.

هنگام چیدن گل گاوزبان میان کندوهای زنبور عسل .

علفزارهای وربن وزردتله 

(کند سر )ومناظر دلفریب روبرو 

 لذت تماشای چریدن اسب در علفزار

 باغهای فندق وسبزیجات خوردنی

 وربن ومناظر زیبای اطرافش

علفزار ها وهزاران شاخه گل بهاری 

 نگاهی به وربن از بهار مالگه

 ماضی تله،دوشان چال ،لوران خانی،اسمال چشمه،سفید چشمه وده ها منظر پر از خاطره

 دشت زمی وعلفزار های بالادست

 وربن آرمیده در میان درختان فندق وگردو

 تلاش زنان برای گرد آوری گل گاوزبان

 کافلت ،چشمی همیشه ناظر بر بلندای روستای وربن

 .........و،وربن.خداکند بهاران بسیاری را تجربه کند.بامردمانش

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید


برچسب‌ها: بهار, شوروشعف, روستای من, گل گاوزبان, زنبورعسل
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

تگرگ سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ 10:37

 

 

تگرگ عصرسه شنبه92/2/24همه رو غافلگیرکرد.کارهای خداوند بی دلیل وحکمت نیست.شاید خواست خدا این بوده که مسئولین محترم شهرستان آزمایش بشن.البته این روز ها فصل امتحان دانش آموزای مدارس هست.اما بد نیست که بعضی ها هم امتهان بشن.دراین شکی نیست که مردمان کوه نشین یا همان روستائیان دور افتاده از شهراز ابتدا مقصر بوده اند که به مناطق دور دست رفته اند.ولی خوب حالا که به واسطه پیشرفت تکنولوژی وسایل وامکانات سفر به مناطق دور دست فراهم شده است بهتر است که مسئولین محترم شهرستان پس از هر حادثه وخیم گزارش شده یا نشده سری از طریق همکاران خود به مناطق آسیب دیده بزنند وحد اقل جویای سلامتی آنان بشوند.

تگرگ فوق الذکر باعث شد که بسیاری از میوه ها از بین بروند.از جمله فندق که محصول استرا تژیک روستاهای اشکور است.البته خدارا شکر این تگرگ در محدوده ای وسیع نبارید ولی روستاهائی را که من از انها عبور کردم از آسیب این بارش در امان نمانده بود.روستاهای  وربن،سورتله،اینی،هفته بند،جرن،سرد دره،کارسنگ،آسیاب سر،گیلرکش،کمنی وبعضی محله های کوچکترازاین آسیب در امان نمانده بودند.

تگرگ بیشتر برگهای درختان فندق را فروریخت.با توجه به اینکه به طرف تابستان میرویم امکان باز سازی محصول از بین رفته توسط درخت وجود ندارد.ابته هماطور که مسئولین محترم شهرستان اطلاع دارند پیش از این نیز درختان گردوپس از بارش برف سوم اردیبهشت میوه خودرا از دست داده بودند.

بدلیل خشکسالی در این سال که در روسناهای بالادست اشکور به دلیل عدم بارندگی به موقع اتفاق افتاده است ،تنها امید روستائیان روسناهای اسیب دیده از تگرگ فندق بود که آنهم به یمن تگرگ از بین رفت.حالا روستائیان مانده اند ودست خالی وسالی طولانی که باید با طرفندی معجزه وار سپری شود.

البته واضح است که روستائی به دلیل مناعت طبع وقناعت دراموروغرور حاصل اززندگی بی پیرایه تمایلی به درخواست کمک ازمسئولین را ندارد.اما شایسته است که مسئولین شهرستان تمهیداتی را به انجام برسانند تا روستائیان آسیب دیده موفق شونداین سال را به پایان برسانند. برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس
مراجعه نمائید

برچسب‌ها: تگرگ, خسارت کشاورزی, مسئولین, خشکسالی, گردو
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

روستای مادرمریخ نیست سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ 11:4

امروزخیلی دوست داشتم یه مطلب شاد تو وبلاگم بذارم تا دوستان بازدید کننده از وبلاگم یه خورده لذت ببرند وفکر نکنند که من چقدر عبوس هستم یا چقدر به همه چیز بدبینم.یا اینکه اصلأ یاد نگرفته ام تا در باره چیز های خوب هم بتوانم مطلب بنویسم.علت شادی من هم این بود که تصمیم گرفته بودم تا سری به روستای وربن بزنم.همیشه سفر به وربن برایم شادی آوراست .گرچه رفتن به روستا آنقدرسخت هست که جائی برای شادی نمیگذارد.پیش از هرچیز تصمیم گرفتم، یه تلفن به خانه پدرم بزنم واز اوضاع جوّی اشکورات باخبر بشوم.آخر اگر هوابارانی باشد امکان کمتری برای سفربه وربن وجود دارد.دوساعتی با تلفن معطل شدم ولی نتوانستم با روستا تماس بگیرم.تلفن روستای ما چندان کارآنیست .چون کسی از مسئولین به بودن یا نبودنش اهمیت نمیدهد.قبلأ در مورد تلفن روستای وربن نوشته ام(اینجا).

روستای زیبای وربن خوابیده دردامن کوه کافلت

روستا یک خط تلفن داشت که توسط مخابرات رودسر به روستا داده شده بود ولی گویا مشتری زیادی نداشت ومخابرات هم که احساس کرد با بودن این خط که در آمد زیادی برایش کسب نمیشود مصمم به جمع اوری آن خط گردید.البته شاید در زمان وصل کردن آن خط آن همه عجله نداشت که در جمع آوری آن عجله کرد. خوب حق هم داشت زیرا کار شهرستان شاید با زیان آن یک خط تلفن به مشکلات عدیده ای بر میخورد.البته دوستانی بودن که تمایل به جمع آوری آن خط نداشتند ولی خوب دستور از بالا بود وباید اجرا میشد که شد.حالا اینکه نبودن این خط تلفن چه تأثیری بر روستا داشت که برای کسی مهم نیست والبته حق هم دارند که مهم نباشد.زیرا چندنفر روستائی کهن سال واز کار افتاده که مولد ثروت نیز برای جامعه نیستند چه ارزشی دارند که کسی بخواهد برای رفاه آنها کاری انجام بدهد.بهر حال از قدیم گفته اند صلاح مملکت خویش را خسروان دانند.وصد البته مخابرات رودسر صلاح را در این دیده که حالا که این روستا هیچ چیز ندارد بهتر است که این خط تلفن راهم نداشته باشد.

چون بودن تلفن باعث دانستن مسائل دیگر میشود وروستائی بیچاره بهتر است که چیزی نداند.خوب اداره محترم راه هم همین را میگوید وترجیح میدهد روستائی که تلفن ندارد بهتر است که راه هم نداشته باشد(اینجا).زیرا وجود راه باعث رفت وآمد های بیمورد روستائیان به شهر میشود وممکن است درشهر بمانند ودیگر به روستا برنگردند.اخیرأ هم قرار بود تعدادی از مسئولین محترم شهرستان برای افتتاح پل رودخانه وربن وسورتله تشریف بیاورند که گویا این گروه از دوستان هم گفته اند حالا روستائی که تلفن وجاده ندار،پل هم چندان ضروری نیست .

پل زیبای رودخانه وربن وسورتله

 روستائیان که سالها به آب زده اند واز رود خانه عبور کرده اند این سالهای باقی مانده عمر شان رانیز چنین کنند.برق روستای ماهم دیگر گفتن ندارد(اینجا).بیشتر وقتها که میرود تا چند وقتی پیدایش نمیشود.گویا آن بیچاره هم در چاله چوله های جاده ماگیر میافتد. ادارات محترم دیگر نیز هکذا. گویا همه چیز به همه چیز بستگی دارد.البته روستاهای ما به نداشتن همه چیز که آنها را به تمدن پیوند میدهد عادت کرده اند.ومسئولین محترم شهرستان ماهم خوب میدانند که بهتر است سنت دیرینه ریاضت های روستائی را به هم نزنند تا روستائیان دو هوا نشوند ودر سکوت وآرامش روستا به زندگی خود ادامه بدهند.در این میان ساختار شکنانی نیز پیدا میشوند ودست به اقداماتی میزنند که آرامش را از روستا میگیرد.مثلأ جهاد سازندگی دامغان پس از زلزله سال 69 اقدام به ساخت جاده در این روستا کرد.البته قراری با مسئولین شهرستان رودسر برای نگهداری این جاده منعقد نکرد وشاید اداره راه رودسر نگهداری از جاده را وظیفه جهاد دامغان میداند.وشرکت مخابرات کوه نور که دراصفهان واراک فعالیت میکند در یک اقدام خیر خواهانه چند خط تلفن البته به ازاءدریافت هزینه های اولیه به روستای ماداد.والبته ایشان هم فراموش کردند تا قرار داد خدمات پس از نصب را با شهرستان رودسر منعقد نمایند.......وحالا ما جاده ای داریم بدون ثمر(اینجا).....پلی داریم بدون ثمر(اینجا)......تلفنی داریم بدون ثمر.....روستائی داریم فراموش شده.نه جلوی دید دور بین های خبری هستیم ونه در خور گزارش مطبوعات خبری.مسئولین هم میدانند که اگر هزار کار برای روستاهای ما انجام بدهند کسی از کارشان گزارش تهیه نمیکند.پس بهتر است کاری که برایش تبلیغ سمعی وبصری صورت نمیگیرد انجام نشود.


برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس
مراجعه نمائید

برچسب‌ها: جاده, تلفن, وربن, مخابرات, اشکور
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

سال تازه ودرددلهای کهنه پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۲ 10:21

امسال هم فرصتی دست داد وبرای دیدار اقوام به روستا سفر کردم.خیلی با خودم کلنجار رفتم تا این پستم به بهانه اغاز سال تازه کمی از تلخیهای نوشته های پیشینم فاصله داشته باشد .اما راستش به هر کجا که رفتم دیدم که همچنان وضع همان است که از قبل بود.

متآسفانه مرا از نوشتن این سطور گریزی نیست زیرا احساس میکنم که دستی برای یاری مردمان روستا کمتر پیدامیشود.من تنها میتوانم ناملایمات آنهارا باز گوکنم.البته نه آنگونه که وجود دارد .من تنها به ظاهر زندگی روستا نگاه میکنم وخدا میداند که در درون ذهن یک روستائی به خاطربینهایت کمبودهایش چه میگذرد.

اگر قرار باشد وضع به همین منوال که اینک ادامه دارد بگذرد قطعأ تا چند سال دیگر شاهد چیزی به نام روستا نخواهیم بود.وربن وسورتله تنها گوشه های کوچکی از روستاهای محروم انتهای اشکور سفلی هستند. 

قراربود که پس از ساختن این پل که روستاهای سورتله ووربن را به روستای اینی ودیگر جاها می پیوندد،جاده دوطرف پل نیز درست شود.این وعده ای بود که جناب آقای بشارتی در سفر سال گذشته خودبه روستائیان دادندومانیز خبرش را در همین صفحه نوشتیم. 

شکر خدا پل ساخته شد.دست سازندگانش نیزهمچنان کارا وپرتوان باشد.کاری هم به کمیت وکیفت پل ندارم زیرا ناظرین پروژه وتأمین کنندگان سرمایه پل بهتر میدانند.آنچه که در حال حاضرحائزاهمیت است ترمیم ودوباره سازی جاده دوطرف پل است.زیرا به این شکل حاضر پل تنها آهن پاره ای است که مقدار زیادی از بودجه را صرف خودش کرده است وتا چند وقت دیگر نیز تنها نقل مجالس روستائی میشودوپس از چندی نیز به فراموشی سپرده خواهدشد.

وما همچنان پیاده به دوسوی پل رفت وآمد خواهیم داشت.دراین میان تنها هنگام عبور آهی از سر حسرت خواهیم کشید که ایکاش ما هم تمکن مالی داشتیم وجاده دوطرف پل را درست میکردیم.البته شاید مسئولین شهرستان از اوضاع این قسمت از بخش اشکور خبر ندارند.

البته زیاد هم بد نیست.زیرا هنگام عبور از این طرف به طرف دیگر پل راجع به نوع سازه وکیفت ساخت هم نظر میدهیم.بهر حال چند صد میلیونی هزینه این سازه شده است.وهمچنان در لابلای حرفهای روزمره به خودمان امید واری میدهیم که به زودی جاده نیز ساخته خواهد شد.

و،وقتی این جاده کذائی تنها ۱۰ کیلومتری ساخته شود،شاهدتردد این ماشین های عهد عتیق نخواهیم شد که حتی شناسنامه ای نیز ندارند.وهمچنین تعمیر گاهی مجاز که بتواند دردهای بی درمان آنهارا چاره کند،که صاحبش مجبور نباشد هرروز بیشتر درآمدش را هزینه نگهداری آن کند.

اگرجاده دوطرف پل ساخته شود،دیگر روستائیان ما مجبور نخواهند بود تا خود را با این وسایل نقلیه که واقعأ جان به لب مسافر میرساند به روستا برسانند.من جرأت نکردم تا عکس تمام مسافرین این ماشین را در این جا قرار بدهم.زیرا احساس میکنم در چنین شرایطی هیچ غریبه ای به خودش جرأت ندهد تا برای تنوع هم که شده سری به روستاهای مابزند.

 وقتی جاده نباشد،آنوقت بدلیل هزینه های بالای مایحتاج زندگی سوخت نیز گران به دست مصرف کننده روستائی میرسد.خوب روستائی هم خود را محق میداند تابرای جبران بخشی از هزینه هایش اقدام به قطع اشجار ودرختان نموده تا به مصرف سوخت برساند.گرچه زیان ناشی از این عمل گریبان تمام احاد ملت را میگیرداما روستائی نیزحق زندگی دارد. 

وقتی بشود نفت ویا گاز را ارزان به روستاها گسیل داشت آنوقت میشود امید وار بود که روستائی هم مراعات حال طبیعت را میکند.البته اگر جاده خوبی میداشتیم شاید این مادر روستائی مجبور نمیشد تا به چنین کار نه چندان راحتی بپردازد.شاید کسانی بپرسند ایا باساخت یک جاده تمام مشکلات حل میشود؟من میگویم بله آن بخشی که با جاده در ارتباط هست حل میشود

 البته اگر به همین منوال پیش برویم شاید تا سالهای نه چندان دور این گاوها هم از روستا ها ناپدید بشوند.این پیرمرد روستائی همه عمرش را در انتظار همین جاده بوده است.هنوز هم امید وار است که جاده وربن وسور تله بدل به افسانه نشود.چون خوب میداند اگر راه خوب نباشد روستا هم از صحنه خارج میشود.دیگر کسی نمیماند تا تولید کند.تا زیبائیهارا حفظ کند. میداند که اگر راه نباشد این چشمه نیز با تمام نعمات خداوندی اش به فراموشی سپرده میشود.

 وبدون جاده این جوان هم رغبتی به آمدن به روستا را ندارد.زیرا سختی راه آنقدر زیاد هست که تنها باید دید وتجربه کرد وآنوقت باورکرد.زیبائیهای چشمه ها ومزارع وباغات وهر چیز دیگر روستا با وجود جاندارانش است که نمود پیدا میکند.وقتی در جائی انسان نباشد جانداران اهلی هم محو میشوندوچشمه هانیز با همین جانداران نفس میکشند.

 دوست دارم شاهد روزی باشم که همه بتوانند راحت به روستا سفر کنند.کسی نباشد که به بهانه سختی راه از رفتن به زادو بومش شانه خالی کند.روستا آغاز حیات شهر است.اگر به آن توجه شود .اگر به درستی مدیریت شود میتواند گره کور مهاجرت های اجباری را بگشاید.میتواند معضل حاشیه نشینی شهر راحل کند.میتواند موّلد باشد وبه ایجاد عدم وابستگی به دیگران ،کمک کند.روستا دارای توانمندیهای بالقوه بسیاری است.اشکور قطب تولید فندق است.درداخل کشور رقیبی ندارد.گل گاوزبانش نیز سرآمد است.نگذاریم داشته هایمان با دست های خودمان به نیستی برود.

وسخن آخرم با جناب آقای رهبری املشی نماینده محترم رودسر واملش وهکذا اشکور.

شما قول داده بودید که هم در ساخت پل مساعدت بفرمائید وهم پس از اتمام پل اقدامات عاجلی درزمینه مرمت جاده به عمل بیاورید.ما همچنان قول شمارا باورداریم.وامیدواریم که شما در این خصوص مارا یاری کنید.

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: جاده, سفر, روستا, درخت, گاو
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

مبارک بادت این سال وهمه سال شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ 9:59

 سلام

 عیدتون مبارک

بیائیم باهم دعا کنیم تادرسال تازه همه به آرزوهای به حق خودشان برسند

دعا کنیم تاهرکس به وعده داده شده اش عمل کند

دعاکنیم تاروستاهای محروم مورد توجّه ویژه مسئولین قرار بگیرند

ودعاکنیم تا نیازهای نهفته در دلمان ، که قدرت گفتارش را نداریم برآورده شود  

 

آری آری زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست
گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر كران پیداست
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

بقیّه رادر  ادامه مطلب  مطالعه بفرمائید


برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: نوروز, عید, دعا, روستا, آرزو
ادامه مطلب
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

وربن 58 شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱ 11:49

تنها یادی از گذشته

  امروز،به تصاویربه جامانده از سالهای پیش روستایم نگاه میکردم.دلم راضی نشد که آنهارا همولایتی هایم در این روز های پایانی سال نبینند.زیرا من هم میدانم که همولایتی ها بخصوص بچه های وربن وسورتله همیشه مشتاق سفر به گذشته وربن هستند.آنهائی که آنقدر کم سن هستند که یادشا نمی آید روز های هیا هو وشلوغی روستاوآنهائی که اینقدر در مشغله زندگی گیر افتاده اند که یادشان رفته است روزی را که روستا با گامهایشان درخشش داشت.

ساعتی مانده به ظهر روز های اواخر بهار تا اوایل پائیز هنگام دوشیدن گوسفندان فرا میرسید.در همین زمان بود که آغاز فراخوانی ر وستائیان شروع میشد .همه همدیگر را خبر دار میکردند تا برای دوشیدن گوسفندان به محلی با عنوان (بره سر) بروند.البته بیشتر دوشندگان شیر زنان روستائی بودند.زیرا مردان کارهای سخت دیگری مانندچیدن علف ،آبیاری باغات ،تهیه هیزم برای زمستان،شخم زدن زمینهای کشاورزی و....داشتند.

همه درساعتی معین خودرا به جایگاه دوشیدن گوسفندان میرساندند.وردیف روی سنگهای زمختی که از قبل تهیه شده بودمی نشستند.آنوقت ظرف شیر دوشی خودرا که(چیری)مینامیدنددرچاله ای کوچک محکم میکردند تا گوسفندان هنگام دوشیده شدن آن را معلق نکنند. 

 یک نفر از اهالی معمولأاز طرف صاحب شیر آنروز یا(واره دار)مأمور هدایت گوسفندان به سمت دوشندگان میشد(بره هارون).آنهائیکه به ردیف در دوطرف بر روی سنگها نشسته بودند هر کدام گوسفند خودرا میگرفتند ومیدوشیدند.البته کسانی نیز بودند که نسبت به دیگران گوسفند بیشتری داشتند .به همین دلیل دیگران در دوشیدن گوسفندان به او کمک میکردند.

 هنگام دوشیدن شیراز آخرین اخبار روستا همدیگر را خبر دارمیکردند.یکی از کارهای بسیار مهم در زمان شیر دوشی تهیه آمار از دام بود.به این شکل که هر دوشنده ای به تعداد گوسفندانش سنگ ریزه در کنار خود جمع میکرد.درآخر اگر تعداد سنگهایش با تعداد گوسفندانش برابر بود که هیچ.درغیر اینصورت شروع میکرد به گشتن در میان گله برای پیداکردن گوسفند گمشده.البته گاهی نیز معلوم میشد که گوسفند گمشده را گرگ خورده است.

 پس ازشیر دوشی به روستا برمیگشتند ودست وپای خودرا در آب بسیار سرد چشمه می شستند.چشمه وربن یادآور ساعتهای خوش استراحت پس از کار سخت روستائی بود.جوان تر ها در کنار هم دور چشمه جمع میشدند وبه نقل خاطرات می پرداختند وگاه به زور والدین برای خوردن نهار یاشام به خانه میرفتند.

 البته مانند همیشه برای رفت وآمد به جاهای دیگر ناچار بودند از راه های سخت عبور کنند.راه هائی که هرگز کسی به خود زحمت درست کردن آن را نداد.امروز نیز مردم وربن وسورتله ناچارند در بیشتر ماه های سال از داشتن جاده محروم باشند وگاه نیز به سبک وسیاق پیشین پیاده به شهر های دیگر بروند.

 ازجمله کارهای سخت روستا شخم زدن زمین به وسیله گاو نر بود.کاری کاملأ تخصصی که تنها از عهده مردان کار آمد وجوانان زبده بر میآمد.شخم زدن ودانه پاشی زمین در اوایل پائیز صورت میگرفت تا دانه بتواند از باران وبرف سیراب شود.

 وروستای وربن.میشود گفت تغییر چندانی نسبت به گذشته نداشته است جز اینکه جاده ای نیم بند دارد.برقی بیم بند دارد. تلفنی نیم بند دارد.ووعده های بسیاری که داده شده اما کمتر به عمل رسیده است.

 داریم به عید نزدیک میشویم.خوب است در تنهائی مان کمی به زیبائیهای روستامان فکر کنیم وخاطرات شیرینش را به یاد بیاوریم.سختی های جذاب ودوست داشتنی .محرومیت های زیاد واراده واتکاءبه خویش در زمان سختیها.این بار به روستا برویم وخود را در آینه زمین ببینیم.


برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

 

نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

ایجادشغل درروستا سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱ 21:14

حمایت ازافرادکارآفرین درروستا

ایجادشغل برای افرادیک جامعه درهمه جای جهان جزءضروریترین مباحث آن جامعه محسوب میشود.هرکس که دوران نوجوانی را سپری کرده است وبه سن کار رسیده است نیاز مند داشتن یک شغل مناسب هست  تابتواند از طریق آن امرار معاش کند.

این امر برکسی پوشیده نیست وکسی هم نمیتواند منکرآن باشد.اما ایجاد اشتغال خود مقوله ای است که باید با اندیشه ای کارآمد به آن نگاه کرد.یکی از مکانهائی که نیازمند رسیدگی وتوجه بیشتردرموردایجاداشتغال است ،روستا میباشد.بدلیل دوربودن بسیاری از روستاها از مرکز شهرها مسئولین توجه چندانی به آن نشان نمیدهند.

درحالی که بسیاری از روستاهای دورافتاده از امکانات بالقوه بالائی برای ایجاداشتغال برخوردارهستند.مثلأتولیدعلوفه ازجمله اشتغالاتی هست که بصورت فراگیر میتواند در بسیاری از مناطق که دارای آب وزمین کافی هستندایجاد شود.

باتوجه به افزایش روز افزون قیمت علوفه میتوان از این طریق هم تعدادی را شاغل نمود وهم بستری فراهم کرد برای پرورش دام وبه تبع آن تولید مواد دامی مانند لبنیات وگوشت.ویادر روستاهای صاحب آب اقدام به پرورش اردک ویاغازنمود.

همچنین پرورش طیور نیز یکی از شغلهای مناسب روستائی درسطح متوسط میباشد.وناگفته پیداست که اشکال دیگری از شغلهای مولدرانیز میتوان امر وزه درروستاها سراغ گرفت.البته جوان روستائی بدلیل نداشتن بنیه مالی کافی قدرت ایجاد یک چنین کاری را ندارد.لذابرذمه مسئولین است تا طالبان ایجاد اشتغال در روستارا حمایت مالی نموده ونیزامکانات زیر ساخت روستائی نیز در حد نیاز فراهم گردد.

روستای وربن

ازجمله مسائل گریبانگیر روستاها که باعث دلسردی روستائیان میشود عدم وجودمدارس وعدم امکانات پزشکی ونیزعدم وجود جاده های دسترسی مناسب به شهر های هم جوار میباشد.

روستاهای زیادی وجود دارند که میتوانند در بسیاری از زمینه های معیشتی خودکفاباشند.درگذشته های نه چندان دور بسیاری از همین روستاها که اکنون متروکه شده اندبخش وسیعی از نیاز های خودرا تولید میکردند ومقدار فراوانی نیز از مازاد تولید خودرا به شهرهای دیگر میفرستادند.

بدلیل آنکه درحال حاضرتولید سنتی ویا همان شیوه پیشین کارآمد نیست وجواب جمعیت روبه رشد رانمیدهد،منطقی تر آنست که آن تولیدات به سمت تولید صنعتی سوق داده شود.

بعنوان مثال درگذشته گله های بز وگوسفندبه همراه چوپانان در کوه ودشت به چرا مشغول بودند.صاحبان دامها هم از شیر وگوشت آنها استفاده میکردند .اما همین حیوانات مفید عامل نابودی بسیاری از گونه های گیاهی میشدند.

اکنون به یمن دانش بشر میتوان گوسفند وبز را در مکانی محصور نگهداری کرد وبه پرواربندی به شیوه صنعتی اقدام نمود.البته تمام این کارها در مناطق نزدیک شهرها صورت میگیرد ولی کفایت نمیکند.

در حالی که زمین های زیادی برای کاشت علوفه در روستاها،بصورت لم یزرع باقی مانده است.به گمان من میشود بایک سیاست درست بسیاری از این مسائل را ساماندهی کرد.وبا اندکی حمایت مالی بسیاری از جوانان بیکار روستائی را صاحب شغلی پایدارکرد.چه از این طریق هم از کوچیدن آنها به دیگر نقاط پیشگیری میشود وهم خودآنها به تولید داخلی میافزایند.


برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

 


برچسب‌ها: پرواربندی دام, بزوگوسفند, کارآفرینی, تولیدعلوفه, پرورش غازواردک
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

سرمایه گذاری درروستا جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ 17:17

لزوم سرمایه گذاری درروستاهای دورافتاده

*

 

اگرکمی به گذشته برگردیم وبه نوع زندگی مردم نگاه کنیم درمی یابیم که بسیاری از مردم در روستاها زندگی میکردند وبه تولید مواد گوناگون میپرداختند.از این طریق هم خودشان ارتزاق مینمودند وهم مازاد محصول را به بازار مصرف میفرستادند تا دیگران نیز از حاصل زحمات آنان بهره مند شوند.اما پس از بوجود آمدن انقلاب صنعتی در اروپا ودیگر نقاط چهان وبه تبعیت ازآن درکشورمابسیاری از مردم روستاها به بهانه های گوناگون به شهرها وبه کارخانجات روی آوردند وبه کار درآنجامشغول شدند.این دسته از مردم پیشینه اجدادی خود ونیز استقلال معیشتی خودرا به انقلاب صنعتی واگذار کردند وخود مزدور آن شدند.روستاها به فراموشی سپرده شدند ویا از آن حالت مولد فعال گذشته به مکانی تنها برای زیستن کسانی که چندان کارآئی مفیدی نداشتند تبدیل گردیدند.اکنون جمعیت جهان ونیز مملکت ماروبه افزایش است.درحالی که دانشمندان واندیشمندان ونیز سیاستمداران به دنبال راه کار های تازه برای کار وامرار معاش این جمعیت رو به افزایش میگردند شایسته است تایکباردیگر مسئولین جامعه نگاهی کارشناسانه به روستاهاکه میتواند بخش قابل ملاحظه ای ازدغدغه معیشتی مردم را حل کند بیندازند.به خصوص روستاهای دوردست که دارای امکانات بالقوه بسیاری برای کارآفرینی میباشد.

زنبورعسل ومنظره ای ازوربن

بعنوان مثال از روستاهای دورافتاده اشکور در شهرستان رودسر یاد میکنم.این روستاها در دامنه های البرز قرار گرفته واز آب وهوای بسیار پاکی برای انواع حرفه ها مناسب میباشد.از جمله میتوان به کشاورزی وباغداری ودامپروری ونیزپرورش آبزیان ونیز طیور نام برد.دلیل رهاکردن بسیاری ازاین حرفه ها درگذشته از سوی روستائیان عدم وجود دانش کافی برای بهینه کردن تولید ونیز نبود بسیاری از امکانات زیر ساختی در روستا بود که آنهارا مجبور به کوچیدن به شهر نمود.کمبود هائی مانند عدم وجود مدرسه وبهداری وجاده که باعث میگردید تانسل تازه رغبتی به ماندن نشان ندهد.البته دولتهای گذشته نیز در ترغیب به مهاجرت بی تأثیر نبودند.اما در زمان جمهوری اسلامی شایسته تر این است تا به روستاهای محروم بیشتر رسیدگی شود وامکان باز گشت طیف وسیعی از افراد به روستا فراهم گردد.شایددرگذشته هوس رسیدن به یک زندگی رویائی باعث میشد تامردم به سمت کارخانجات هجوم ببرند اما اینک بسیاری از نسل تحصیلکرده جدید دریافته اند که ثروت در تولید روستائی نیز نهفته است وشاید سهل الوصول تر هم باشد.اما بازگشت به روستا شرایط خاص خود را میطلبد. زیرا روستائی که درشهر رحل اقامت افکنده وبه راجتی شهری تن در داده است نمیتواند به آسانی از آن آسایش دل بکند .مگر آنکه بداند همان آرامش در روستا برایش حاصل خواهد شد.من بیشتر سعی کرده ام تا دراین صفحه از توانمندیهای مناطق اشکور صحبت کنم.

منظره ای نیمه زمستانی از وربن

هرکس که به مناطق مورد بحث من سفر کند در می یابد که با اندکی بذل توجه به منطقه میشود برای بسیاری از مردم شغل های پایداری ایجاد کرد.بعنوان مثال به پرورش ماهی قزل آلا اشاره میکنم.درصورت فراهم آمدن اندکی امکانات زیر ساختی مانند چند کیلومتر راه خوب روستائی ویا ایجاد شبکه برق پایدارواندکی وام کم بهره به پرورش ماهی پرداخت.با توجه به وجود آب پاک ونیز هوای پاک وهمچنین دور بودن منطقه از آلودگیهای متداول شهری میتوان امید وار بود که این مهم به خوبی حاصل شود.

*

 

برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید


برچسب‌ها: بازارمصرف, انقلاب صنعتی, کشاورزی, پرورش ماهی, دام وطیور
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |

پرورش ماهیان سردابی جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ 12:25
 قزل آلای رنگین کمان
تولید و پرورش ماهی قزل آلا، رایج ترین و بطورکلی سودمند ترین نوع پرورش آبزیان در تمام نقاط جهان میباشد و هر ساله تحقیقات ومقالات فراوانی راجع به شیوه های مختلف تکثیر و پرورش قزل آلا در دنیا منتشر میشود. بعلاوه، این ماهیها از ارزشمند ترین و لذیذ ترین ماهیان دنیا هستند که بی شک میتوان قزل آلا را یک حریف بی رقیب در زمینه ضائقه جهانی برشمرد. بنابراین آشنایی با شیوه  های تکثیر و پرورش قزل آلا، یک امر حیاتی در زمینه آبزی پروری محسوب میشود و به نظر لازم میرسد که در اینجا ، توضیحاتی هرچند اجمالی را برای عزیزان علاقه مندبه این ماهی بیان کنم .
دربدوامربه بعضی اطلاعات درزمینه انواع استخر های پرورش توضیح میدهم.

استخرهای پرورش آزادماهیان  بطور کلی بردو نوع می باشد :

 1) ـ حوضچه های گرد        

2) ـ کانال های دراز

1) ـ حوضچه های گرد : آب در این حوضچه ها باجریان ملایم درحرکت است و بنابر این ماهی نیروی کمتری را صرف مقابله با جریان آب میکندکه در نتیجه این عمل، ضریب تبدیل غذایی بالاتر میرود (غذای بیشتری به گوشت تبدیل میشود). علاوه بر این، حوضچه های گرد نسبت به کانال های پرورشی ، به آب کمتری نیاز دارند و چون مجرای خروجی آب این حوضچه هادر وسط آن قرار دارد ، یک جریان دایره مانند در حوضچه بوجود می آید که خاصیت خودپالایی نیزدارد.

اما عیب بزرگ وقابل تأمل این حوضچه ها در این هست که گندزدایی یا ضدعفونی کردن آب در اونها مشکل میباشد و علاوه بر این، نمیتوانیم از خیلی از دستگاه های مکانیکی (مورد استفاده برای تغذیه و بارگیری ماهیان)، در حوضچه های گرد استفاده نمائیم. این حوضچه ها با قطر 420 سانتیمتر و عمق 75 سانتیمتر میتوانند به خوبی 180 کیلوگرم ماهی قزل آلا را در دمای ۵/۱۵ درجه نگهداری کنند به شرطی آنکه میزان جریان آب، 190 لیتر در دقیقه باشد.

2) ـ کانال های دراز :  

این کانال ها به دو شکل کلی طراحی وساخته میشوند:

 (1) کانال های کف سیمانی    

(2) کانال های کف خاکی

(۱) کانال های کف خاکی با طول 30 متر و عمق ۲/۱ متر با دیواره های شیب دار که باعث میشوند عرض کانال از سطح به طرف عمق کم بشود، بطوری که پهنای کانال در سطح 9 متر و در کف 3 متر میباشد. این کانال ها رابه تعداد 4 تا 8 کانال در یک ردیف قرار میدهند. آب از انتهای یک کانال خارج میشود و وارد کانال بعدی میشود تا اینکه بالاخره از سیستم خارج گردد و یا اینکه تصفیه و هوادهی میشود تادوباره به سیستم بر گردد.

این کانال ها به خاطر داشتن کف خاکی ، مثل نهرهای طبیعی بطور قابل توجهی قابلیت خودپالایی دارند و لازم نیست بطور مداوم اونها را تمیز کنیم، چرا که انواع میکروارگانیسم ها مثل باکتری ها، قارچ ها، آلگ ها و انواع لارو حشرات در کف کانال زیست میکنند که تاثیر بسزایی در تبدیل مواد آلی سمی به مواد معدنی غیر سمی دارند. اما نقطه ضعف مشخص کانال های خاکی این هست که در کف کانال یا روی دیواره های کانال شاهد رویش گیاهان هستیم . همچنین تعمیر و مرمت این کانال ها هم بسیار خسته کننده و پر زحمت میباشد. در حال حاضر این کانال ها کلا بصورت سیمانی ساخته میشوند که کانال کف سیمانی نام گرفته اند.

                          قزل آلای رنگین کمان

(۲) طول کانال کف سیمانی 30 متر، عرض آن 3 متر (چه در سطح و چه در کف) و عمق کانال 105 سانتیمتر هست که معمولا در ردیف های 6 تایی پشت سر هم قرار میگیرند. چون این کانال ها دیواره بدون شیب دارند، میتوانیم از دستگاه های مکانیکی (برای غذادهی، بارگیری، رقم بندی و...) استفاده نمائیم که این مسئله، یک مزیت ویژه محسوب میشود. در بیشتر نقاط دنیا برای پرورش قزل آلا از این نوع کانال ها استفاده می گردد.

کانال های دراز به دلیل عمق کمی که دارند، به راحتی ضدعفونی میشوند و مدیریت آنها نسبت به حوضچه های گرد آسان تر هست. اگر  از 6 یا احیانا 10 کانال پشت سر هم استفاده بشود،درآنصورت استفاده از هواده در میانه راه، یک امر ضروری هست. در ضمن، در انتهای هر کانال و روی دیواره آن، یک سری شیارهایی تعبیه شده است که از این شیارها برای نصب انواع توری ها و صفحه ها برای کاربردهای متفاوت استفاده میشود.


برای دیدن فیلم های مربوط به مناظر روستای وربن واطراف آن به آدرس

مراجعه نمائید

برچسب‌ها: قزل آلای رنگین کمان, پرورش ماهی, ماهیان سردابی, تکثیرماهی قزل آلا, استخر پرورش ماهی قزل آلا
نوشته شده توسط اسدا...سلیمی وربن  | لینک ثابت |